Hotărârea nr. 214/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere spaþiu comercial, B-dul Decebal nr.8, bl.D97, ap.2 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere spațiu comercial, B-dul Decebal nr.8, bl.D97, ap.2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 108444 din data de 25.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere spațiu comercial, B-dul Decebal, nr.8 bl.D97, ap.2 - Oradea,

Analizând documentația depusă cu nr. de înregistrare 108444/04.03.2009, de către d-nul Filimon loan și întocmită de către PROIECT BIHOR - arh. Goga Horea, prin Avizul prealabil de oportunitate nr.250/11.03.2009, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona delimitată de str. Doina - aleea adiacentă bisericii Betania- aleea de acces la blocurile PC100, Pb100 si D99 - B-dul Decebal;

 • 2.  Categoria funcțională a zonei : conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale C4 - zonă preponderent comercială ( locuințe, magazine, birouri);

 • 3.   Categoria funcțională solicitată : se propune extinderea spațiului comercial existent la parterul blocului de locuințe D97 în aliniament cu extinderea de la parterul blocului Pb101.

 • 4.  Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   se va studia intersecția str. Doina cu aleea carosabilă adiacentă bisericii Betania

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   CUT maxim = 4.0 .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Extindere spațiu comercial, B-dul Decebal nr.8, bl.D97, ap.2 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr.250/11.03.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de str. Doina - aleea adiacentă bisericii Betania- aleea de acces la blocurile PC100, Pb100 si D99 - B-dul Decebal;

 • - Categoria funcțională solicitată : se propune extinderea spațiului comercial existent la parterul blocului de locuințe D97 în aliniament cu extinderea de la parterul blocului Pb101;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   se va studia intersecția str. Doina cu aleea carosabilă adiacentă bisericii Betania

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • - Indici/coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   CUT maxim = 4.0 .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, d-nul Filimon Ioan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr. 214


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru", 0 voturi „abțineri", 0 voturi "împotrivă'


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila