Hotărârea nr. 213/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã, str. Stupilor nr.14 , nr. cad. 18879 ºi 18881 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă, str. Stupilor nr.14 , nr. cad. 18879 și 18881 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203267 din data de 25.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D.- Construire casă, str. Stupilor nr.14 , nr.cad. 18879 si 18881 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3627/2008, la inițiativa beneficiarilor d-nul Lascu lonut cu soția Lascu Anca Roxana și Lascu Livia în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe str. Stupilor, nr. cad. 18879, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul în suprafață totală de S= 764,0mp s-a identificat cu nr. cad. 18879 înscris în CF nr. 152605-Oradea în favoarea d-nului Lascu Ionut Liviu și nr.cad.18881 înscris în CF nr. 152554 - Oradea în favoarea d-nei Lascu Livia , ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în partea de nord a teritoriului administrativ al municipiului Oradea.

Potențialul de dezvoltare a zonei este confirmat de existența în zonă a căilor de comunicare . Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Stupilor.

Terenul, proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară, în vecinătatea zonei există case izolate în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzuta.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la stradă de 25,0m.

electrică.


Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă și canalizare, există rețea de energie

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă str. Stupilor nr.14, nr.cad. 18879 si 18881 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    Se propune construirea unei locuințe familiale de tip izolat, în regim de înălțime propus D+P+M;

 • -   Amplasarea construcției în interiorul parcelei:

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Stupilor;

 • -    limita de implantare a construcției: minim 12,0m din axul străzii Stupilor;

 • -    retrageri laterale: retragere lateral dreapta 0,90m, retragere lateral stânga 5,4m;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -    amplasarea construcției pe parcela studiată se va face în interiorul limitelor de implantare prevăzute în planșa U/3 - Reglementări din proiectul întocmit de SC Gispro SRL - arh. Letea Dorin;

 • -   se va amenaja un loc de parcare pe lot sau garaj încorporate în clădire;

 • -   POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,50;

 • -    Se propune lărgirea străzii Stupilor la profil transversal de 12,0 m(6,0 m din axul străzii, pe partea beneficiarului).

 • -    Strada Stupilor, propusă la profil transversal de 12,0 m(6,0 m din axul străzii, pe partea beneficiarului), se va constitui din:

 • -    strada Stupilor existentă,

 • -    terenul identificat cu nr.cad.18881 înscris în CF .152554-Oradea în favoarea d-nei Lascu Livia, ca teren intravilan;

 • -    Terenul destinat extinderii străzii Stupilor identificat prin nr.cad.18881 înscris în CF .152554-Oradea, se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U/4 - Circulația terenurilor, și a ofertei de donație autentificate notarial nr. 4610/15.12.2008;

 • -    În urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -    Asigurarea utilităților: se va realiza alimentarea cu apă și racordul la canalizare prin extinderea rețelelor existente în zonă, iar alimentarea cu energie electrică prin branșament la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Lascu Ionuț cu soția Lascu Anca Roxana și d-na Lascu Livia prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr. 213


Ioan Cupșa


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru", 0 voturi „ab țneri ", 0 voturi


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila