Hotărârea nr. 212/2009

privind rectificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 176 din 30.03.2006 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu – Parcelare teren pentru constructii de locuinte ºi drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze – str. Ion Alexi, nr. cad. 9

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind rectificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 176 din 30.03.2006 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze - str. Ion Alexi, nr. cad. 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771 și 9772 - Oradea, conform datelor cadastrale de identificare în teren a imobilului.

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 75221 din data de 24.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, rectificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 30.03.2006 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze - str. Ion Alexi, nr. cad. 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771 și 9772 - Oradea, conform datelor cadastrale de identificare în teren a imobilului,

Având în vedere ca în ședința Consiliului Local al municipiul Oradea din data de 30.03.2006 a fost discutat materialul „P.U.D. - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze - str. Ion Alexi, nr. cad. 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771 și 9772 - Oradea” pentru întreaga suprafață (conform schiței cadastrale cu viza O.N.C.G.C. nr. 895/23.01.2006) de teren identificată cu numerele cadastrale 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772 si 9970, nemodificându-se suprafața de teren studiata prin documentația de PUD și reglementată prin HCL nr. 176/2006, iar dintr-o eroare de redactare a documentației PUD a fost omisă figurarea numărului cadastral 9970 pe planșele aferente PUD-ului, ducând astfel la apariția unei erori în art. 1 din HCL nr. 176/30.03.2006 prin omiterea numărului cadastral 9970 aferent unei parcele din amplasamentul studiat prin PUD, păstrându-se atât conturul cât și suprafața totală a amplasamentului, solicităm rectificarea în hotărâre.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.I. Se rectifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 30.03.2006 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliul - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze - str. Ion Alexi, nr. cad. 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771 și 9772 - Oradea, conform datelor cadastrale de identificare în teren ale amplasamentului, după cum urmează:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru construcții de locuințe și drum de acces, zona Oncea, str. Bunytai Vincze - str. Ion Alexi, nr. cad. 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9749, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9762, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772 si 9970 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate “

Art.II. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

    Oradea, 30 martie 2009

    Nr. 212


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila