Hotărârea nr. 211/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Extindere intravilan pentru parcelare teren ºi amplasare locuinþe individuale ºi zona de servicii complementare/dotãri de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 16316 ºi 16779 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe individuale și zona de servicii complementare/dotări de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 16316 și 16779 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 103388 din data de 24.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan pentru parcelare teren si amplasare locuințe individuale si zona de servicii complementare/dotări de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 16316 si 16779 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1594/2008 la inițiativa beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, având ca scop extinderea limitei intravilanului în vederea integrării ansamblului de locuințe individuale în zona preponderent specială zona căi de comunicație aeriene, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarului din str. Nojoridului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este cuprins în intravilanul municipiului, în vecinătatea Aeroportului Oradea și adiacent canalului de desecare aflat în administrarea ANIF- Someș.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile.

Terenul categoria arabil în suprafață de S= 9.853,0mp, s-a identificat cu nr. cad. 16316 înscris în CF nr.88022-Oradea și nr. cad. 16779 înscris în CF nr.88035-Oradea în favoarea beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, ca teren extravilan. Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Nojoridului.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectul actual al străzii necorespunzător traficului și lipsa echipării tehnico -edilitare.

Pornind de la reglementările PUG municipiul Oradea și PUZ- urilor de zonă, proiectantul a luat în studiu extinderea rețelei stradale până la terenul beneficiarilor (nr. cad. 16779 si 16316) în vederea asigurării accesibilității conform HGR 525/1996 și Regulamentului local de urbanism al municipiului Oradea la viitoarele loturi ce se propun prin PUZ.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectul actual al străzilor necorespunzător traficului și lipsa echipării tehnico - edilitare.

Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale și bifamiliale) de tip izolat si/sau cuplate și locuințe cu dotări complementare. Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 04/U-Reglementări aferentă PUZ. Reglementările urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Oradea:

 • -   Suprafața minimă lot propus - 350,0mp;

 • -   Front la strada minim - 15,0m;

 • -   POT maxim -35,0%;

 • -   CUT maxim - 0,70;

 • -    Regim de aliniere - minim 4,0m de la limita trotuarului străzii create;

 • -    Retrageri laterale - cu respectare Cod civil;

 • -   Retragere spate - minim 2,0m;

 • -   Regim maxim de înălțime S+P+E+M;

 • -    Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Gard transparent spre stradă;

Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului.

Loturi propuse - 16, din care 14 de loturi pentru locuințe familiale și respectiv 2 loturi pentru locuințe și dotări complementare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Extindere intravilan pentru parcelare teren și amplasare locuințe individuale și zona de servicii complementare/dotări de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 16316 si 16779 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate parte integrantă din prezenta hotărâre :

 • -    Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale și bifamiliale) de tip izolat si/sau cuplate și locuințe cu dotări complementare;

 • -   Suprafața de teren propusă pentru introducere în intravilan S = 9853,0mp;

 • -    Loturi propuse - 16, din care 14 de loturi pentru locuințe familiale și respectiv 2 loturi pentru locuințe și dotări complementare;

 • -   Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 04/U- Reglementări aferenta PUZ:

 • -   Suprafața minimă lot propus - 350,0mp;

 • -   Front la stradă minim - 15,0m;

 • -   POT maxim -35,0%;

 • -   CUT maxim - 0,70;

 • -   Regim de aliniere - minim 4,0m de la limita trotuarului străzii create;

 • -   Retrageri laterale - cu respectare Cod civil;

 • -   Retragere spate - minim 2,0m;

 • -   Regim maxim de înălțime S+P+E+M;

 • -    Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Gard transparent spre strada;

 • -   Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului;

 • -   Modernizarea circulației: In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 05/U - Circulația terenurilor se propune crearea a noi bretele de circulație și modernizarea celor existente;

 • -   Având accesul existent constituit pe profilul străzii Nojoridului, neconformă din punct de vedere tehnic și urbanistic, proiectantul a luat în studiu posibilitatea extinderii și modernizării căii de acces pentru a se transforma în artera principală cu prospect de 9,0m (preluat din PUZ de zona aprobat HCL 736/2007) și deschiderea unei străzi laterale (în interiorul parcelelor identificate cu nr. cad. . 16779 si 16316) de categoria a III-a având profilul transversal de 11,0m (pe direcția sud-nord ce va continua paralel, pe direcția est-vest, cu drumul adiacent canalului), în vederea asigurării accesibilității la viitoarele loturi propuse, destinate locuirii și dotărilor de cartier în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • -   Strada principală (adiacentă canalului de desecare de la limita nordică) pe lățime de 9,0m, se va constitui din:

 • -   strada adiacentă canalului (Nojoridului) existentă,

 • -   cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr. cad. 16316 înscris în CF nr.88022-Oradea și nr. cad. 16779 înscris în CF nr.88035-Oradea, ca teren extravilan;

 • -   Strada laterală nou propusă pe direcția sud-nord și respectiv est-vest (din interiorul parcelelor identificate cu nr. cad. 16316 și 16779), pe lățimea de 11,0m se va constitui din:

 • -   cotele părți de teren din terenurile identificate cu nr. cad. 16316 înscris în CF nr.88022-Oradea și nr. cad. 16779 înscris în CF nr.88035-Oradea, ca teren extravilan;

 • -   Terenurile destinate lărgirii și creării de străzi se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 05/U - Circulația terenurilor și a ofertei de donație;

 • -    In urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

 • -   Echiparea tehnico-edilitară: In perspectivă se preconizează extinderea în zonă a rețelelor urbane de alimentare cu apă și canalizare și alimentare cu energie electrică;

 • -   Conform angajamentului autentificat notarial nr. 732/23.03.2009, aferent PUZ, beneficiarii se obligă să realizeze extinderea utilităților (drumuri balastate, rețea electrică, rețea de apă) pe cheltuiala proprie, inclusiv pe străzile nou create, care au făcut obiectul primei etape de aprobare a PUZ-ului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Dobrai Zsolt Zoltan si Urda Gabriel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr. 211


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila