Hotărârea nr. 210/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinþã P+M str. Nufãrului nr.191 H, nr. cad. 3502/8 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință P+M str. Nufărului nr.191 H, nr. cad. 3502/8 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 194088 din data de 20.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D. - Amplasare locuință P+M str. Nufărului nr.191 H, nr. cad. 3502/8 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Gombos Natanael în baza certificatului de urbanism nr.4005/16.10.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Nufărului nr.191 H și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanului municipiului Oradea partea de sud a municipiului, zona DN 76 în prelungirea străzii Nufărului, a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R2, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzută.

Terenul studiat în suprafață totală de 500mp s-a identificat prin nr. cad. 3502/8 și a fost dezmembrat în două parcele după cum urmează: parcela cu nr. cad. 20727, cu suprafața de 471,0 mp înscris în CF NDF 95107 și parcela cu nr. cad. 20726, cu suprafața de 29,0 mp înscris în CFNDF 95106, ambele în favoarea beneficiarilor Gombos Natanael și soția Ligia.

Circulația în zonă se desfășoară pe DN 76 în prelungirea străzii Nufărului iar accesul la parcela studiată este asigurat din drumul de exploatare identificat cu nr. cad. 13050 constituit ca drum public prin HCL 799/2006.

Din punct de vedere al echipării edilitare zona este lipsită de utilități urbane, există doar rețea de alimentare cu energie electrică

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință unifamilială P+M, str. Nufărului nr.191 H - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Amplasarea construcției având destinația locuință unifamilială se face pe parcela cu nr. cad. 20727 rezultată din dezmembrarea parcelei cu nr. cad. 3502/8 cu respectarea reglementărilor urbanistice din PUD, planșa 4/U - Reglementări urbanistice:

 • -   regim de înălțime : max. S+P+M;

 • -   limita de implantare a gardului: 6,0 m din axul drumului de acces la parcela, nr. cad. 13050;

 • -   retrageri: 12,0 m din axul drumului identificat cu nr. cad. 13050, min.5,0 m retragere spate, 1,9 m față de mejdia stânga și 2,1m față de mejdia dreapta;

 • -   se va amenaja un loc de parcare în interiorul lotului sau garaj inclus în clădire;

 • -   POT max. 35% CUT max. 0,5;

 • - Organizarea circulației: accesul la parcelă se asigură de pe drumul identificat cu nr. cad. 13050 a cărui profil transversal este reglementat la 12,0 m. Potrivit planșei 3/U Circulația terenurilor noul drum de acces se compune din:

 • - drumul actual identificat cu nr cad. 13050;

 • - parcela cu nr. cad. 20726 înscrisă în CF NDF 95106 - Oradea în favoarea beneficiarilor Gombos Natanael și soția Ligia Aurora;

 • - terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea, iar în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea, prin grija beneficiarului;

Asigurarea utilităților: se realizează prin racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică existentă în zonă. Alimentarea cu apă și colectarea apelor menajere se realizează prin puț forat, respectiv rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Gombos Natanael și soția Ligia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009 Nr. 210


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru", 0 voturi „abțineri", 0 voturi "împotrivă'