Hotărârea nr. 209/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire douã case, str. Moviliþei nr.15, nr. cad. 18791 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două case, str. Moviliței nr.15, nr. cad. 18791 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 185394 din data de 20.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D. - Construire două case, str. Moviliței nr.15, nr. cad. 18791 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3208/1.09.2008, la inițiativa beneficiarilor Popa Viorel și Trinca Traian, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor amplasare a două case pe parcela cu nr. cad. 18791, de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Movilitei și rezolvarea circulației juridice a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord-vest al acestuia, în cartierul Episcopia Bihor. P.U.G-ul municipiului Oradea prevede pentru această zonă, funcțiuni de locuire, case în general cu regim mic de înălțime.

Terenul proprietatea beneficiarilor, este adiacent străzii Movilitei și în rest se învecinează cu terenuri proprietăți private ale unor persoane fizice sau juridice.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1b, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate cu regim mic de înălțime.

Terenul care face obiectul PUD-lui se compune din parcela cu nr. cad. 18791 în suprafață totală de 838mp și a fost dezmembrat în doua parcele:

 • -   nr. cad. 21031 în suprafață de 135mp, înscris ca teren în intravilan în CF NDF nr. 95089- Oradea în favoarea beneficiarilor Popa Viorel și Trinca Traian

 • -   nr. cad. 21032 în suprafață de 703 mp, înscris ca teren în intravilan în CF NDF nr. 95090 - Oradea în favoarea beneficiarilor Popa Viorel și Trinca Traian

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este lipsită de utilități urbane, existând doar rețea de alimentare cu energie electrică

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire a două case, str. Moviliței nr.15, nr. cad. 18791 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - Amplasare două case având destinația locuință familială pe parcela cu nr. cad. 21032 cu respectarea reglementărilor PUD, U3 -Reglementări și rețele și condițiile stipulate prin Avizul Administrației Apele Romane - Direcția Apelor Crișuri nr.1950/26.02.2009:

 • -   regim de înălțime: max. Sp+P+M;

 • -   cote de gabarit: 12,5 x 9,5m/construcție

 • -    limita de implantare a gardului: 5,5 m din axul străzii Moviliței;

 • -    retrageri construcție: 10,0 m din axul străzii Movilitei, min0,6m față de mejdiile laterale cu respectarea prevederilor Codului civil;

 • -   se va amenaja un loc de parcare pentru fiecare locuință în interiorul parcelei sau garaj încorporat în clădire;

 • -  POT 28,34% CUTmax 0,6

 • - Organizarea circulației: circulația carosabilă și pietonală se desfășoară pe str. Moviliței a cărei profil transversal se reglementează la 11,0m (5,5 m din axul străzii pe partea beneficiarului).

 • - terenul destinat extinderii străzii, adică parcela cu nr. cad - parcela identificată cu nr. cad 21131, se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U4 - Circulația terenurilor și a ofertei de donație 245/3.02.2009 legalizată notarial și se va înregistra la Cartea Funciară ca având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • - Asigurarea utilităților: se va realiza la rețelele de alimentare cu energie electrică existente în zonă. Până la extinderea rețelelor de alimentare cu apă respectiv canalizare, alimentarea cu apă va fi asigurată din puț forat, iar apele menajere se vor colecta în rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Popa Viorel și Trinca Traian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr. 209


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila