Hotărârea nr. 208/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã - str. Atacului nr.3A, nr. cad. 17115 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă - str. Atacului nr.3A, nr. cad. 17115 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 108767 din data de 20.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D.- Amplasare casă - str. Atacului nr. 3A, nr. cad. 17115 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2853/27.06.2008 la solicitarea beneficiarului Stan Ioan, în vederea amplasării unei case familiale pe terenul situat pe str. Atacului nr.cad.17115, reglementarea accesului și rezolvarea circulației juridice a terenului și servirea edilitară.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe strada Atacului, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

In vecinătatea zonei există case în general în regim mic de înălțime și cu o densitate scăzută.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta și un front la stradă de 25,0m.

Terenul luat în studiu, proprietatea beneficiarului Stan Ioan și soția Dina Florica, în suprafața totală de 1220 mp este parcela cu număr cadastral 17115. Aceasta a fost dezmembrată în două parcele după cum urmează:

 • - parcela cu nr. cad. 19697, în suprafață de 62 mp înscris în C.F. nr.93251 - Oradea în favoarea municipiului Oradea cu titlu de donație

 • - parcela cu nr. cad. 19696, în suprafață de 1158 mp înscris în C.F. nr.151472 - Oradea aflat în proprietatea beneficiarilor Stan Ioan și soția Dina Florica.

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Atacului nemodernizată, cu profil transversal variind în zona parcelei studiate între 4,0 si 5,12m.

Din punct de vedere al echipării edilitare, str. Atacului are rețea aeriană de alimentare cu energie electrică, nu are rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă - str. Atacului nr.3A, nr. cad. 17115 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre

 • - Amplasare construcție având destinația locuință pe parcela cu nr. cad. 19696

 • - regim de înălțime: max. S+P+M;

 • - limita de implantare gard: 6,0 m din axul străzii Atacului;

 • - retrageri laterale: min.1,9 față de mejdia stânga, min.5,7 față de mejdia dreapta, respectiv 24,9m față de limita posterioară a parcelei;

 • - se va amenaja min. un loc de parcare în incintă sau garaj inclus în construcție;

 • - POT max. 35,0%, CUTmax. 0,5;

-Organizarea circulației: circulația se desfășoară pe str. Atacului cu profil transversal de 12,0m (adică 6,0m din axul străzii pe partea beneficiarului).

 • - terenul destinat extinderii străzii, adică parcela cu nr. cad. 19697 s-a cedat domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 3.A -Plan circulația terenurilor și s-a înregistrat la Cartea Funciară ca având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • - Asigurarea utilităților: alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, iar până la extinderea rețelelor municipale alimentarea cu apă potabilă se va asigura din puț forat, iar apele menajere vor fi colectate în bazin vidanjabil. Apa pluvială se va colecta în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Stan Ioan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr. 208


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


SECRETAR

Ionel Vila