Hotărârea nr. 207/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casã P+M ºi împrejmuire str. Libelulei nr. 2/A, nr. cad. 17145 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă P+M și împrejmuire str. Libelulei nr. 2/A, nr. cad. 17145 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 169294 din data de 20.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D.- Construire casă P+M și împrejmuire, str. Libelulei nr. 2/A, nr. cad. 17145 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Gherghel Ovidiu Octavian și soția Gherghel Adriana Sorina în baza certificatului de urbanism nr.2286/21.05.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei construcții cu destinația locuință pe parcela situată, pe str. Libelulei nr. 2/A și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

înălțime


Terenul studiat este situat în partea de nord - est a intravilanului localității, în zona de dealuri, cu locuințe în regim mic de

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională R1a de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Terenul în suprafață de 600,0 mp, identificat prin nr. cad. 17145 a fost dezmembrat în două parcele: parcela cu nr. cad. 20694 cu suprafața de 526,0 mp înscrisă în CF NDF nr. 94799 - Oradea și parcela cu nr. cad. 20695 în suprafață de 74,0 mp înscrisă în CFNDF 94800 - Oradea ambele în proprietatea beneficiarului Gherghel Ovidiu și soția.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă P+M și împrejmuire str. Libelulei nr. 2/A, nr. cad. 17145 -

Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre :

Amplasare construcție cu destinația locuință pe parcela cu nr. cad. 20694, rezultat prin dezmembrarea parcelei cu nr. cad.17145, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUD planșa U/3 - Reglementări

  • -   regim de înălțime P+M.

  • -    Limita de implantare a gardului: 4,5 m din axul str. Libelulei ( nr. cad. 8692);

  • -    Limita de implantare a construcției : 7,5 m din axul str. Libelulei, min. 4,5 m retras față de mejdia dreapta, min 3,0 m față de mejdia stânga și min. 2,0 m față de limita posterioară a parcelei;

  • -   Se va amenaja un loc de parcare pe parcela sau garaj încorporat în clădire;

  • -   POTmax. 35,0% CUTmax 0,5;

Amenajare spații verzi conform HGR 525/2001

Organizarea circulației: - se reglementează strada Libelulei la profil transversal de 9,0 m. Conform planșei U/4 - Circulația terenurilor strada Libelulei modernizată se va compune din:

  • -    actuala stradă, drum identificat cu nr. cad. 8692

  • -  parcela identificată cu nr. cad. 20695 în suprafață de 74,0 mp înscrisă în CFNDF 94800 - Oradea în proprietatea beneficiarului Gherghel Ovidiu și soția.

Terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD și se va înregistra la Cartea Funciară ca având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea, prin grija beneficiarului;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă și canalizarea menajeră, se va realiza prin racordarea la rețelele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Gherghel Ovidiu Octavian și soția Gherghel Adriana Sorina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 30 martie 2009

Nr. 207

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila