Hotărârea nr. 205/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinþã D+P+M, str. I. Paun Pincio nr.1U, nr cad. 15802 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință D+P+M,

str. I. Paun Pincio nr.1U, nr cad. 15802 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 197161 din data de 20.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D.- Construire locuință D+P+M, str. I. Paun Pincio nr.1U, nr. cad. 15802 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism 2197/19.05.2008 la solicitarea beneficiarului d-nul Zgârd Florian, având ca scop studierea condițiilor de amplasare a unei construcții cu destinația locuință pe parcela situată pe str. I. Paun Pincio nr. 1U, stabilind condițiile de accesibilitate, regimul juridic al terenurilor și rezolvarea circulației în zona studiată.

Terenul luat în studiu este situat în zona Oncea, între străzile Aurel Covaci și I. Paun Pincio, într-o zonă rezidențială în curs de conturare. În prezent amplasamentul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1 destinată locuințelor unifamiliale, izolate.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de 2680mp, identificat cu nr. cadastral 2685 a fost dezmembrat în șase parcele după cum urmează:

 • - parcela cu nr. cad.16567 cu suprafața de 604 mp cu destinația teren intravilan înscris în CF. nr. 152672 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarului Zgârd Florian și soția Mariana-Florica

 • - parcela cu nr. cad.16566 cu suprafața de 54 mp cu destinația drum înscris în CF. nr. 152592 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarului Zgârd Florian și soția Mariana-Florica

 • - parcela cu nr. cad 15800 cu suprafața de 604 mp cu destinația teren intravilan înscris în CF. nr.152546 Oradea, se află în proprietatea beneficiarului Zgârd Florian și soția Mariana-Florica

 • - parcela cu nr. cad 15801 cu suprafața de 161 mp cu destinația drum înscris în CF. nr. 152511 Oradea, se află în proprietatea Zgârd Florian și soția Mariana-Florica

 • - parcela cu nr. cad 15802 cu suprafața de 1192mp cu destinația teren intravilan înscris în CF nr. 152575- Oradea, se află în proprietatea beneficiarului Zgârd Florian și soția Mariana-Florica

 • - parcela cu nr. cad 15803 cu suprafața de 65 mp cu destinația drum înscris în CF. nr. 152673- Oradea, se află în proprietatea beneficiarului Zgârd Florian și soția Mariana-Florica

Circulația carosabilă și pietonală în zonă, respectiv legătura cu celelalte zone ale orașului se desfășoară pe str. I. Paun Pincio și Aurel Covaci. In zonă se află în curs de constituire str. Thomas Morus, care însă nu a ajuns încă până la parcelele deținute de beneficiar.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință D+P+M, str. I. Paun Pincio nr.1U, nr. cad. 15802-Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Amplasare construcție cu destinația locuință pe parcela cu nr. cad. 15802 Potrivit reglementărilor urbanistice stabilite prin PUD, planșa 3/U - Reglementări:

 • -   regim de înălțime: D+P+M;

 • -   limita de implantare: 6,0 m din axul străzii I.Paun Pincio pentru gard, respectiv 12,0 m din axul str. I.P. Pincio pentru construcție;

 • -   retrageri laterale: 3,57 m față de mejdia dreapta și 0,6m față de mejdia stânga;

 • -   retrageri spate: min. 9,0 m;

 • -   indici de utilizare teren: POT max. 35% CUT max. 0,5;

 • -   pe parcelă se va amenaja min. un loc de parcare sau garaj inclus în clădire;

 • -   Circulația în zonă: se va desfășura pe străzile I.P.Pincio, Aurel Covaci și Thomas Morus a căror profil transversal va fi de 12,0 m

 • -   In scopul realizării extinderii și modernizării rețelei stradale parcelele cu nr. cad. 16566, 15801 si 15803 aflate în proprietatea beneficiarului Zgârd Florian și soția urmează să fie donate domeniului public

 • -   In urma acceptării donației terenul destinat modernizării și extinderii rețelei stradale din zona studiată va fi înscris în Cartea Funciară ca drum public în favoarea municipiului Oradea;

 • -   Asigurarea cu utilități: alimentarea cu energie electrică se asigură prin racordare la rețeaua existentă în zonă până la extinderea în zonă a rețelelor municipale de alimentare cu apă și canalizare alimentarea cu apă potabilă se va asigura prin puț forat, iar colectarea apelor menajere se va face în rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Zgârd Florian, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr. 205


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila