Hotărârea nr. 204/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casã S+P+E, str. Podgoriei nr.245, nr. cad. 15460 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+E, str. Podgoriei nr.245, nr. cad. 15460 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 157712 din data de 23.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.D.- Amplasare casă S+P+E, str. Podgoriei nr.245, nr. cad. 15460 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 3766/7.11.2007, la inițiativa beneficiarilor Ambrus Alexandru și Hasas Rozalia, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor amplasare a unei case pe parcela cu nr. cad. 15460, de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale pe str. Podgoria și rezolvarea circulației juridice a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord-est al acestuia, în cartierul Podgoria, cu o densitate redusă a construcțiilor și prezența masivă de zone plantate (vii, livezi) P.U.G-ul municipiului Oradea prevede pentru această zonă, funcțiuni de locuire, case în general cu regim mic de înălțime.

Terenul proprietatea beneficiarilor, este adiacent străzii Podgoria și în rest se învecinează cu terenuri proprietăți private ale unor persoane fizice sau juridice.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zonă de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Terenul care face obiectul PUD-lui se compune din parcela cu nr. cad. 15460 în suprafața totală de 400mp și a fost dezmembrat în două parcele:

 • -   nr. cad. 21108 în suprafață de 105mp, înscris ca teren în intravilan în CF NDF nr. 95449 - Oradea în favoarea beneficiarilor Ambrus Alexandru și soția Ambrus Rozalia născută Hasas

 • -   nr. cad. 21109 în suprafață de 295mp, înscris ca teren în intravilan în CF NDF nr. 95450 - Oradea în favoarea beneficiarilor Ambrus Alexandru și soția Ambrus Rozalia născută Hasas

Circulația în zonă se face pe strada Podgoria.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona beneficiază de rețea de apă, canalizare și alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+E, str. Podgoriei nr. 245, nr. cad. 15460 - Oradea, conform documentației tehnice anexate parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Amplasare construcție având destinația locuință familială pe parcela cu nr. cad. 21109 cu respectarea reglementărilor PUD, U/3 -Reglementări și rețele:

 • -   regim de înălțime: max. S+P+E;

 • -    limita de implantare a gardului: 6,0 m din axul străzii Podgoria;

 • -   retrageri construcție: 5,72m față de mejdia stânga, min. 6,7m față de mejdia dreapta și 1,4m față de limita posterioară a parcelei cu respectarea prevederilor Codului civil;

 • -   se va amenaja un loc de parcare în interiorul parcelei sau garaj încorporat în clădire;

 • -   POTmax. 35% CUTmax 0,6

 • - Organizarea circulației: circulația carosabilă și pietonală se desfășoară pe str. Podgoriei a cărei profil transversal se reglementează la 12,0m (6,0 m din axul străzii pe partea beneficiarului).

 • - terenul destinat extinderii străzii, adică parcela cu nr. cad. 21108 se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U/4 - Circulația terenurilor și a ofertei de donație 398/10.02.2009 legalizată notarial și se va înregistra la Cartea Funciară ca având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

 • - Asigurarea utilităților: se va realiza prin racordare la rețelele edilitare existente în zonă (alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electrică).

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Ambrus Alexandru și Hasas Rozalia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 30 martie 2009

Nr. 204


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila