Hotărârea nr. 203/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Construire sediu firmã, str. Clopoþeilor nr. 1 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire sediu firmă, str. Clopoțeilor nr. 1 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr.106253 din data de 20.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire sediu firmă, str. Clopoțeilor nr. 1 - Oradea,

Analizând documentația depusă cu nr. de înregistrare 106253/17.02.2009 de d-nul Covaci Mircea și soția Claudia și întocmită de arh. Czirjak Josef Levente, prin Avizul prealabil de oportunitate nr181/18.02.2009, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona intersecției străzilor H. Ibsen și Clopoțeilor, cu respectarea legislației în vigoare;

 • 2.  Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale R3a - destinată locuințelor unifamiliale sau pentru două familii, izolate și/sau cuplate;

 • 3.  Categoria funcțională solicitată : se propune construirea unui sediu firmă pe terenul identificat prin nr. cad. 20070;

 • 4.  Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim de înălțime P+E

 • - studierea acces la rețeaua stradală;

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • - amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare;

 • - acord legalizat notarial vecini direct afectați;

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • - POTmax. 35 %                              POT propus 40%

 • - CUTmax. 0,5                                  CUT propus 0,8

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire sediu firmă, str. Clopoțeilor nr. 1 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr181/18.02.2009, după cum urmează:

 • - Zona reglementată prin PUZ : zona intersecției străzilor H. Ibsen și Clopoțeilor

 • 6. - Categoria funcțională solicitată : se propune construirea unui sediu firmă pe terenul identificat prin nr. cad. 20070;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • - regim de înălțime P+E

 • - studierea acces la rețeaua stradală

 • - racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • - amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare;

 • - acord legalizat notarial vecini direct afectați;

 • -   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • - POTmax. 35 %                              POT propus 40%

 • - CUTmax. 0,5                                  CUT propus 0,8

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, d-nul Covaci Mircea și soția Claudia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr. 203


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila