Hotărârea nr. 202/2009

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Introducere în intravilan ºi construire douã case, str. Pãdurii nr. cad. 548, 549 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere în intravilan și construire două case, str. Pădurii nr. cad. 548, 549 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 108339 din data de 20.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere în intravilan și construire două case, str. Pădurii nr. cad. 548, 549 -Oradea,

Analizând documentația depusă cu nr. de înregistrare 108339/3.03.2009, de d-nul Gheorghe Felician, și întocmită de SC Arhinvest Consult SRL, prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 235/4.03.2009, Comisia Municipală de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a recomandat ca:

 • 1.  Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ : zona constituită din parcelele identificate cu nr. cad. 548 și nr. cad.549;

 • 2.  Categoria funcțională a zonei: conform Regulamentului zonării funcționale al municipiului Oradea zona corespunde zonei funcționale agricole A - zona situată în extravilanul municipiului Oradea destinată activităților agricole și construirii anexelor exploatațiilor agricole.

 • 3.  Categoria funcțională solicitată: rezidențială destinată locuințelor unifamiliale

 • 4.  Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim de înălțime maxim S(D)+P+E(M)

 • -   studierea rețelei stradale în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • -   amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare

 • 5.   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

POT propus 35% CUT propus 0,6

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Introducere în intravilan și construire două case, str. Pădurii nr. cad. 548, 549 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 235/4.03.2009, după cum urmează:

 • - Zona care urmează a fi reglementată prin PUZ: zona constituită din parcelele identificate cu nr. cad. 548 și nr. cad.549;

 • - Categoria funcțională solicitată : rezidențială destinată locuințelor unifamiliale

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   regim de înălțime maxim S(D)+P+E(M)

 • -   studierea rețelei stradale în corelare cu documentațiile de urbanism aprobate în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare

 • -   amenajare spațiu de parcare, spații verzi aferente funcțiunilor propuse în incintă conform legislației în vigoare

- Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși: POT max 35% CUT max 0,6

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Gheorghe Felician, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 30 martie 2009 Nr. 202

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”