Hotărârea nr. 201/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casã P+E, str. Magnoliei nr.25, nr. cad. 8447-Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr.25, nr. cad. 8447-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 198961 din data de 23.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.Z - Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr.25, nr. cad. 8447- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1008/10.03.2008 și a avizului de oportunitate 1695/11.11.2008 (aprobat prin HCL1096/2008), la solicitarea beneficiarului Catana Valentin în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case pe terenul cu nr. cadastral 8447, situat pe strada Magnoliei nr.25, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona studiată se află în zona centrală a orașului, în apropierea Palatului Baroc și a stadionului municipal, zonă cu densitate mare de locuințe și cu rețea stradală bine definită.

Terenul proprietatea beneficiarului se învecinează cu terenuri proprietate particulară mobilate cu construcții în regim mic de înălțime: P sau P+M.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R3a zonă destinată locuințelor unifamiliale sau pentru două familii, cu densitate ridicată, permițându-se construcția în regim izolat, cuplat sau înșiruit.

Terenul care a generat PUZ-ul are suprafața de 354mp, este identificat cu număr cad. 8447, înscris în CFN nr. 150415-Oradea ca proprietatea beneficiarului Catana Valentin, grevat de ipotecă de Banca Romaneasca SA

Circulația în zonă și legătura cu celelalte zone ale orașului sunt asigurate de străzile Magnoliei, Slănicului, Elanului și Șirul Canonicilor .

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețelele de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare casă P+E, str. Magnoliei nr.25, nr. cad.8447- Oradea cu propunerile de organizare urbanistică și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Amplasare construcție având destinația locuință unifamilială;

 • - regim de înălțime: P+E;

 • - construcția se va amplasa la frontul străzii Magnoliei;

 • - retrageri: 4,47 m față de mejdia dreapta, 4,66 m față de limita posterioară a parcelei și pe mejdia stânga condiționat de acordul vecinului de mejdie;

 • - se va amenaja în incintă min. un loc de parcare sau garaj inclus în clădire;

 • - indici de utilizare a terenului: POT 45%    CUT 0,75;

Organizarea circulației: circulația în zonă se desfășoară pe strada Magnoliei a cărei profil transversal este definit de relația cu clădirile existente.

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă energie electrică și canalizare asigurate prin racordare la rețelele din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, dl. Catana Valentin, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr. 201


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila