Hotărârea nr. 200/2009

Privind aprobarea P.U.Z. – Construire spatiu comercial, magazin piese auto, service si spalatorie auto si birouri, str. Ciheiului nr. 132, nr. cad. 19292 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea P.U.Z. - Construire spatiu comercial, magazin piese auto, service si spălătorie auto si birouri, str. Ciheiului nr. 132, nr. cad. 19292 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 157772 din data de 23.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.Z. - Construire spațiu comercial, magazin piese auto, service și spălătorie auto și birouri, str. Ciheiului nr. 132, nr. cad. 19292 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2422/27.05.2008 la solicitarea beneficiarilor Lit Cosmin cu soția Lit Floare, in scopul determinării condițiilor de construire și amenajare a unui spațiu comercial, magazin piese auto, service și spălătorie auto și birouri în regim de înălțime P+E(M) pe strada Ciheiului nr. 132, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, echiparea și servirea edilitară.

Teritoriul luat în considerare este situat în intravilanul localității, în zona de sud-est a orașului, pe str. Ciheiului, a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea de locuire spre str. Ciheiului și servicii grele spre str. Ogorului. Terenul este situat între str. Ciheiului și canalul de la limita estică și nordică, cu front la str. Ciheiului.

Amplasamentul este delimitat pe latura vestică de strada Ciheiului, pe laturile estică și nordică de canalul de desecare iar pe latura sudică de terenuri particulare. Circulația în zonă se desfășoară pe str. Ciheiului.

Terenul destinat realizării obiectivului în suprafață de 800,0mp, identificat cu nr. cad. 19292 înscris în CF nr. 93133 -Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Lit Cosmin cu soția Lit Floare.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R2, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona dispune de rețele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termică (gaz), existând posibilitatea de racordare la acestea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Construire spațiu comercial, magazin piese auto, service și spălătorie auto și birouri, str. Ciheiului nr. 132, nr. cad. 19292 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   construire și amenajare spațiu comercial, magazin piese auto, service și spălătorie auto și birouri în regim de înălțime propus P+E(M);

  • -   din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare și conformare, conform planșei 3/U- Reglementări :

  • -   construcția se va amplasa retrasă la 11,40m din axul străzii Ciheiului și respectiv 4,50m față de mejdia dreapta, 2,0m față de mejdia stânga și 2,0m față de mejdia posterioară;

  • -   se vor amenaja minim 3 locuri de parcare, aferente funcțiunii, în incintă;

  • -    accesul auto și pietonal în incintă, inclusiv la parcaje, se va face direct din str. Ciheiului;

  • -   POT propus = 35,0% , CUT propus = 0,50;

  • -   dotarea cu utilități a viitoarei construcții se va face prin racordarea la rețelele orășenești existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Lit Cosmin și soția Lit Floare, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 30 martie 2009

Nr. 200

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila