Hotărârea nr. 2/2009

privind majorarea preþului local de facturare a energiei termice furnizatã populaþiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind majorarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată populației

Analizând raportul de specialitate nr.101812 din data de 20.01.2009, întocmit de Direcția Economică -Serviciu Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea majorarea prețului local de facturare a energiei termice furnizată populației,

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, consiliul local aprobă propunerile privind nivelul prețului local al energiei termice către utilizatorii de energie termică, înaintat de către operatorul serviciului, precum și prețul local de facturare pentru populație.

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 528/14.07.2008 privind aprobarea prețurilor locale practicate de SC Electrocentrale Oradea SA pentru activitatea de producere, transport și distribuție a energiei termice destinata populației

Ținând cont de prevederile:

  • •   art. 40 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică

  • •   OG nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d) alin. 6 lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă prețul local de facturare al energiei termice furnizate populației prin sistem centralizat în Municipiul Oradea de către SC Electrocentrale Oradea SA, la nivelul de 145 lei/Gcal (inclusiv TVA), practicat începând cu 01.01.2009.

Art.2 Se împuternicește Direcția Economică pentru a cuprinde resursele financiare asigurate suplimentar în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pentru anul 2009, cu destinația susținere activitate SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Economică,

  • •  SC Electrocentrale Oradea SA,

  • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 22 ianuarie 2009

Nr.2.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila