Hotărârea nr. 199/2009

Privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe individuale ºi zonã de servicii complementare / dotãri de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 9585 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea P.U.Z. - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și zonă de servicii complementare / dotări de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 9585 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 153050 din data de 23.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.Z. - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și zonă de servicii complementare / dotări de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 9585 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 2162/2008 la inițiativa beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, având ca scop integrarea ansamblului de locuințe individuale în zona preponderent specială zona căi de comunicație aeriene, în vederea reglementării accesului la terenul beneficiarului din str. Nojoridului, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul luat în studiu este cuprins în intravilanul municipiului, în vecinătatea Aeroportului Oradea și adiacent canalului de desecare aflat în administrarea ANIF- Someș.

Perimetrul zonei cuprinde terenuri arabile.

Terenul categoria arabil în suprafață de S= 48958,0mp, s-a identificat cu nr. cad.9585 înscris în CF NDF nr. 7257 - Oradea în favoarea beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, ca teren intravilan.

Legătura zonei cu municipiul se realizează pe str. Nojoridului.

Principalele disfuncționalități ale zonei sunt prospectul actual al străzii necorespunzător traficului și lipsa echipării tehnico - edilitare.

Pornind de la reglementările PUG municipiul Oradea și PUZ-urilor de zonă, proiectantul a luat în studiu extinderea rețelei stradale până la parcela beneficiarului (nr. cad. 9585) în vederea asigurării accesibilității conform HGR 525/1996 și Regulamentului local de urbanism al municipiului Oradea la viitoarele loturi ce se propun prin PUZ. Zonificarea funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale și bifamiliale) de tip izolat și/sau cuplate și locuințe cu dotări complementare.

Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 04.A- Reglementări aferentă PUZ.

Reglementările urbanistice specifice zonei au fost preluate din Strategia de dezvoltare urbană a municipiului Oradea:

 • -   Suprafața minimă lot propus - 450,0mp;

 • -   Front la stradă minim - 15,0m;

 • -  POT maxim -35,0%;

 • -   CUT maxim - 0,70;

 • -   Regim de aliniere - minim 6,0m de la limita trotuarului străzii create;

 • -   Retrageri laterale - cu respectare Cod civil;

 • -   Retragere spate - minim 9,0m;

 • -   Regim maxim de înălțime S+P+E+M;

 • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Gard transparent spre stradă;

Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului.

Loturi propuse - 59, din care 47 de loturi pentru locuințe familiale și respectiv 12 loturi pentru locuințe și dotări complementare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pentru amplasare locuințe individuale și zonă de servicii complementare / dotări de cartier, strada Nojoridului nr. cad. 9585 - Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcele, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Principala funcțiune propusă în zonă este cea de locuire. Destinația terenurilor va fi pentru parcele mobilate cu clădiri de locuit (locuințe familiale și bifamiliale) de tip izolat și/sau cuplate și locuințe cu dotări complementare;

 • -   Loturi propuse - 59, din care 47 de loturi pentru locuințe familiale si respectiv 12 loturi pentru locuințe și dotări complementare;

 • -   Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 04.A- Reglementări aferentă PUZ:

 • -   Suprafața minimă lot propus - 450,0mp;

 • -   Front la stradă minim - 15,0m;

 • -  POT maxim -35,0%;

 • -  CUT maxim - 0,70;

 • -   Regim de aliniere - minim 6,0m de la limita trotuarului străzii create;

 • -   Retrageri laterale - cu respectare Cod civil;

 • -  Retragere spate - minim 9,0m;

 • -  Regim maxim de înălțime S+P+E+M;

 • -   Parcaj obligatoriu pe lot - minim un loc/locuință și /sau garaj inclus în clădire;

 • -   Gard transparent spre stradă;

 • -   Condiții specifice impuse pentru locuințe izolate: plantări arbori, 20% din suprafața lotului;

 • -   Modernizarea circulației: In conformitate cu propunerile din PUZ, planșa 05.A - Circulația terenurilor se propune crearea a noi bretele de circulație și modernizarea celor existente;

 • -   Având accesul existent constituit pe profilul străzii Nojoridului, neconformă din punct de vedere tehnic și urbanistic, proiectantul a luat în studiu posibilitatea extinderii și modernizării căii de acces pentru a se transforma în arteră principală de categoria a III-a cu prospect de 12,0m (carosabil 7,0m, trotuare pe ambele părți și zona pentru dezvoltarea infrastructurii edilitare) și deschiderea unei străzi laterale (in interiorul parcelei cu nr. cad. 9585) de categoria a III-a având profilul transversal de 12,0m (pe direcția est-vest) până în dreptul canalului de desecare existent la limita vestică a amplasamentului, prevăzută cu întoarcere în zona canalului de desecare, în vederea asigurării accesibilității la viitoarele loturi propuse, destinate locuirii și dotărilor de cartier în conformitate cu Legea nr.413/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • -   Strada principala (str. Nojoridului) pe lățime de 12,0m, se va constitui din:

 • -   strada Nojoridului existentă,

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 9585 înscris în CF NDF nr. 7257 - Oradea în favoarea beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, ca teren intravilan;

 • -   Strada laterală nou propusă pe direcția est-vest (din interiorul parcelei cu nr. cad. 9585), prevăzută cu întoarcere în zona canalului de desecare pe lățimea de 12,0m se va constitui din:

 • -   cota parte de teren din terenul identificat cu nr. cad. 9585 înscris în CF NDF nr. 7257 - Oradea în favoarea beneficiarilor Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, ca teren intravilan;

 • -   Terenurile destinate lărgirii și creării de străzi se vor ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUZ, planșa 05.A - Circulația terenurilor și a ofertei de donație autentificate notarial nr. 4200/11.11.2008;

 • -   În urma acceptării donației și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Dobrai Zsolt Zoltan și Urda Gabriel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.199


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila