Hotărârea nr. 198/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pt. locuinþe individuale Etapa II- Reglementarea parcelelor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Parcelare teren pt. locuințe individuale. Etapa II- Reglementarea parcelelor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 185944 din data de 23.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea P.U.Z - Parcelare teren pt. locuințe individuale - Etapa II - Reglementarea parcelelor, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659

 • - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1023/5.03.2007 la inițiativa beneficiarei Negrutiu Stela, în vederea parcelării și stabilirii condițiilor de construibilitate a parcelelor, de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor destinate amplasării unor locuințe, pe parcela cu nr. cad. 1659 situată pe strada Apateului.

Terenul luat în studiu are o suprafață de 22.446 mp și este cuprins în partea de sud a intravilanului localității între str. Apateului și pârâul Adona. În prezent pe teren există o construcție cu destinația locuință.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona R2 destinată locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere juridic terenul din zona studiată identificat cu nr. cad.1659 a fost dezmembrat în 27 parcele din care 26 parcele, identificate cu nr. cadastrale:19913 înscris în CFN nr. 93467 -Oradea; 19914 înscris în CFN nr. 93468-Oradea; 19915 înscris în CFN nr. 93469 -Oradea; 19916 înscris în CFN nr. 93470-Oradea; 19917 înscris în CFN nr. 93471-Oradea; 19918 înscris în CFN nr. 93472-Oradea; 19919 înscris în CFN nr. 93473-Oradea; 19920 înscris în CFN nr. 93474-Oradea; 19921 înscris în CFN nr. 93475-Oradea; 19922 înscris în CFN nr. 93476-Oradea; 19923 înscris în CFN nr. 93477-Oradea; 19924 înscris în CFN nr. 93478-Oradea; 19925 înscris în CFN nr. 93479-Oradea; 19926 înscris în CFN nr. 93480-Oradea; 19927 înscris în CFN nr. 93481-Oradea; 19928 înscris în CFN nr. 93482-Oradea; 19929 înscris în CFN nr. 93483-Oradea; 19930 înscris în CFN nr. 93484-Oradea; 19931înscris în CFN nr. 93485-Oradea; 19932 înscris în CFN nr. 93486-Oradea; 19933 înscris în CFN nr. 93487-Oradea; 19934 înscris în CFN nr. 93488-Oradea; 19935 înscris în CFN nr. 93489-Oradea; 19936 înscris în CFN nr. 93490-Oradea; 19937 înscris în CFN nr. 93491-Oradea; și 19939 înscris în 93493-Oradea; sunt destinate amplasării de locuințe și sunt proprietatea beneficiarei Negrutiu Stela, iar o parcela identificată cu nr. cad.19938, înscrisă în CF19938 are destinația drum public și a fost trecută din proprietatea beneficiarei în proprietatea municipiului Oradea în baza HCL 34/29.01.2009.

Accesul la teren se face din strada Apateului care asigură legătura între strada Nufărului și Nojoridului. Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona dispune de rețea de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Parcelare teren pt. locuințe individuale, str. Apateului nr. 20, nr. cad.1659 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - se definesc 27 de parcele: 26 destinate amplasării de locuințe individuale și o parcelă cu destinația de drum asigurând accesul din strada Apateului la parcelele create.

 • - parcela identificată cu nr. cad. 19939 are acces direct din strada Apateului, pe ea aflându-se construcția ce reprezintă locuința beneficiarei.

 • - parcelele identificate cu nr cad. 19913, 19914, 19915, 19916, 19917, 19918, 19919, 19920, 19921, 19922, 19923, 19924, 19925, 19926, 19927, 19928, 19929, 19930, 19931, 19932, 19933, 19934, 19935, 19936, 19937 sunt destinate amplasării de locuințe unifamiliale de tip izolat.

Condițiile de construibilitate pe parcele sunt stabilite prin regulamentul de urbanism aferent PUZ-ului, conform planșei 7/U-Reglementări:

 • - mărimea lotului: min. 474,0 mp;

 • - regim de înălțime: max. S+P+1+M;

 • - limita de implantare a gardului 5,25 m din axul drumului cu profil transversal de 9,00 m, respectiv min. 5,5 m din axul drumului cu profil de 11,0m;

 • -  limita de implantare a construcțiilor : min. 4,5m față de limita străzii;

 • - retrageri: min. 1,90 m față de mejdiile laterale conform cod civil, respectiv min. 9,0m față de mejdia spate;

 • - spațiu verde: min. 10% din suprafața lotului

 • - se va amenaja min. un loc de parcare pe lot sau garaj inclus în clădire

 • - indici de utilizare ai terenului: POT max. 35% CUT max. 0,5

Organizarea circulației - Circulația în zonă se desfășoară pe strada Apateului.

 • - accesul la parcelele nou create se asigură de parcela cu nr. cad. 19938, cu destinația de drum public, care se compune dintr-un drum cu profil de 9,0 m(7,0 m carosabil, spațiu verde și trotuar pe o singură parte), cu alveola de întoarcere la capătul dinspre pârâul Adona, respectiv o bretea pe direcția nord-sud cu profil de 11,0 m

 • - terenul destinat drumului de acces la parcele aparține domeniului public conform planșa 8/A - Circulația terenurilor și este înregistrat la Cartea Funciară cu destinația de drum public în favoarea municipiului Oradea.

Asigurarea utilităților - se va realiza prin racordare la rețelele de alimentarea cu apă, canalizare și energie electrică existente pe strada Apateului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Negrutiu Stela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr. 198


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila