Hotărârea nr. 196/2009

Privind aprobarea P.U.Z. – Parcelare teren pentru amplasare locuinþe unifamiliale, str. Merilor nr. cad. 9658, Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL


Privind aprobarea P.U.Z. - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale, str. Merilor nr. cad. 9658, Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 126695 din data de 23.03.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea P.U.Z. - Parcelare teren pentru amplasare locuințe unifamiliale, str. Merilor nr. cad. 9658, Oradea, în baza certificatului de urbanism nr. 13147/25.07.2008, la solicitarea beneficiarului dl. Tise Nicolae în vederea stabilirii condițiilor de parcelare pentru amplasare locuințe unifamiliale pe terenul cu nr. cadastral 9658, cu front la strada Merilor, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul luat în studiu în suprafață de 3500mp, este parcela cu număr cad. 9658, care a fost dezmembrată în șapte loturi identificate cu nr. cad. 16166, 16168, 16169, 16170, 16171 și 16172 înscrise în CFN. nr. 11706 - Oradea în proprietatea beneficiarilor Tise Nicolae și soția, respectiv parcela cu nr. cad. 16167 înscrisă în CFN nr. 87312 - Oradea în proprietatea Municipiului Oradea cu destinația drum public, în baza HCL 53/31.01.2008.

Zona studiată se află în zona colinară a intravilanului localității marea majoritate ocupată de terenuri libere proprietate privată, o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire și de formare a rețelelor stradale.

Terenul proprietatea beneficiarilor, se învecinează cu terenuri proprietate particulară libere de construcții sau în curs de mobilare cu locuințe unifamiliale în regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a zonă destinată locuințelor izolate unifamiliale cu terenuri libere adiacente acestora.

Circulația în zonă se desfășoară din str. Bihorului pe strada Merilor.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona nu este deservită de rețelele de alimentare cu apă și canalizare iar rețeaua electrică se află în apropiere.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planului Urbanistic Zonal - Parcelare pentru locuințe unifamiliale - str. Merilor, nr. cad. 9658 Oradea cu propunerile de organizare urbanistică și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   funcțiunea propusă: rezidențială

 • - se creează cinci parcele identificate cu nr. cad. 16168, 16169, 16170, 16171, 16172 destinate amplasării de locuințe unifamiliale și un drum de acces privat, identificat cu nr. cad. 16166;

 • -  regim de înălțime: D+P+M;

 • -  limita de implantare: min. 3,5 m de la limita trotuarului străzii Merilor, respectiv min. 3,0 m din limita drumului privat identificat cu nr. cad. 16166;

 • -  retrageri: min. 5,0 m fata de mejdiile laterale respectiv min. 3,0 m față de mejdia posterioară;

 • -  se va amenaja pe fiecare lot min. un loc de parcare sau garaj inclus în clădire;

 • -  indici de utilizare a terenului: POT max.40% CUT max. 0,75;

 • -   Organizarea circulației: Circulația în zonă se desfășoară pe strada Merilor a cărei profil transversal se reglementează la 12,0 m(adică 6,0 m din ax pe partea beneficiarului). În acest scop parcela cu nr. cad. 16167 a fost donată domeniului privat și înscrisă în CF 87312 în favoarea municipiului Oradea, cu destinația drum public

Accesul din str. Merilor la parcelele destinate amplasării locuințelor se asigură de drumul privat, identificat cu nr. cad. 16166 cu profil transversal de 9,0m

 • - Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin puț forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zona, apă pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Tise Nicolae, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 30 martie 2009

  Nr.196


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila