Hotărârea nr. 194/2009

privind aprobarea procesului - verbal al ºedinþei ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 februarie 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Oradea din data de 26 februarie 2009

Având în vedere prevederile art.42 alin.(3), alin.(4) și alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Oradea din data de 26 februarie 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 30 martie 2009

Nr. 194

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila