Hotărârea nr. 193/2009

privind aprobarea unor mãsuri pentru actualizarea documentaþiei tehnico-economice aferente proiectului cu denumirea: MODERNIZARE ªTRAND MUNICIPAL ªI SISTEM DE RECIRCULARE A APEI DIN BAZINE

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri pentru actualizarea documentației tehnico-economice aferente proiectului cu denumirea: MODERNIZARE ȘTRAND MUNICIPAL ȘI SISTEM DE RECIRCULARE A APEI DIN BAZINE

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub nr.109.819 din 16 martie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune aprobarea unor măsuri pentru actualizarea documentației tehnico-economice aferente proiectului cu denumirea: MODERNIZARE ȘTRAND MUNICIPAL ȘI SISTEM DE RECIRCULARE A APEI DIN BAZINE ȘI ÎNFIINȚAREA CENTRULUI WELLNES TERMAL-ORADEA;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

În baza Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând dispozițiile art.36 alin.(2) lit.b) și d, alin.4 lit.d, alin.6 lit.a pct.19 și ale art.45, alin.(2) ldin Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Consiliul local al municipiului Oradea H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă înființarea Complexului WELLNES-TERMAL ”NYMPHAEA” Oradea în perimetrul delimitat de Ștrandul Municipal și Bazinul Olimpic, situat în Oradea, str. Aleea Ștrandului, nr.1;

Art.2 Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economice pentru proiectul de investiții cu denumirea: MODERNIZAREA ȘTRANDULUI MUNICIPAL și a SISTEMULUI de RECIRCULARE A APELOR DIN BAZINE în sensul elaborării și completării documentației existente cu următoarele:

 • - elaborarea studiului de fezabilitate după structura aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr.28/2008, potrivit anexei la prezentul raport de specialitate parte integrantă din acesta;

 • - completarea temei de proiectare cu următoarele obiective:

 • a) amplasarea unor aqua-tobogane în perimetrul delimitat de bazinele din interiorul Ștrandului Municipal, inclusiv în zona bazinului de copiii;

 • b) amplasarea în jurul bazinului de copii a șase bazinete dotate cu Jacuzzi, sub formă circulară, pentru grupuri de maxim 8 persoane;

 • c) amplasarea unei zone de agrement în aer liber, în perimetrul delimitat de ștrandul municipal dotată cu echipamente de joacă pentru copiii;

 • d) amenajarea zonelor verzi din perimetrul delimitat de Ștrandul Municipal, inclusiv a unei zone de relaxare pentru populație dotată cu mobilier urban;

 • e) amenajarea unei zone de agrement nautic pe malul Crișului în perimetrul ștrandului care cuprinde: plajă de nisip împrejmuită cu gard viu, ponton cu debarcader, scări de imersie, echipamente specifice turismului nautic respectiv: canoe, bărci, hidrobiciclete etc., Zona de turism nautic va fi amenajată de-a lungul malului Crișului pe zona perimetrală delimitată de frontul dinspre strada Mareșal Ion Averescu a Ștrandului Municipal; Scopul acestei activități din cadrul proiectului este de a dezvolta turismul nautic;

 • f) amenajarea unei ponton pentru heliocură ș i bă i de soare dotat cu plajă de nisip, șezlonguri, umbreluțe și o zonă de micro-alimentație publică;

 • g) reconfigurarea arealului dedicat sporturilor în aer liber: teren de volei, teren de baschet, tenis de masă și teren de minifotbal;

 • h) amenajarea unei terase acoperite pentru sporturi de sală: minibowling, biliard, darts, șah, table, jocuri de cărți etc.,

 • i) amenajarea unei zone de refacere a sănătății și de recuperare a capacității de muncă (săli de masaj, saună, cabinet de înfrumusețare etc.,)

k) elaborarea documentaț iei tehnico-economice pentru a declara zona delimitată dintre Bazinul Olimpic și Ștrandul Municipal ca zonă de promovare și dezvoltare a turismului balnear și de sănătate (turismului de wellness);

Art.3. Se aprobă includerea proiectului cu denumirea: MODERNIZAREA ȘTRANDULUI MUNICIPAL și a SISTEMULUI de RECIRCULARE A APELOR DIN BAZINE în Planul Integrat de Dezvoltare a municipiului Oradea și finanțarea acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - Axa 5, Domeniul Major de Intervenție 2 cu denumirea: Creearea, Dezvoltarea Infrastructurii de Turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.

Art.4. Se aprobă suportarea cheltuielilor generate de elaborarea studiului de fezabilitate și a completării Proiectului Tehnic de Execuție din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al municipiului Oradea.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul Direcției de Dezvoltare Durabilă și S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe,

 • -  Direcția Economică,

 • -  Direcția Tehnică,

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor;

 • -  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 16 martie 2009                               CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.193.                                               SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

CONȚINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate

A. Piese scrise

Date generale:

 • 1. denumirea obiectivului de investiții;

 • 2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3. titularul investiției;

 • 4. beneficiarul investiției;

 • 5. elaboratorul studiului.

Informații generale privind proiectul

 • 1. situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

 • 2. descrierea investiției:

 • a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiții pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării investiției, precum și scenariul tehnicoeconomic selectat;

 • b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiții pe termen lung):

 • - scenarii propuse (minimum două);

 • - scenariul recomandat de către elaborator;

 • - avantajele scenariului recomandat;

 • c) descrierea constructivă, funcțională și tehnologică, după caz;

 • 3. date tehnice ale investiției:

 • a) zona și amplasamentul;

 • b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;

 • c)  situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan;

 • d) studii de teren:

 • - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referință național;

 • - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fișelor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări;

 • - alte studii de specialitate necesare, după caz;

 • e) caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiții, specifice domeniului de activitate, și variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

 • f) situația existentă a utilităților și analiza de consum:

 • - necesarul de utilități pentru varianta propusă promovării;

 • - soluții tehnice de asigurare cu utilități;

 • g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

 • 4. durata de realizare și etapele principale; graficul de realizare a investiției.

Costurile estimative ale investiției

 • 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Analiza cost-beneficiu:

 • 1. identificarea investiției și definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referință;

 • 2. analiza opțiunilor*1);

*1) Varianta zero (variantă fără investiție), varianta maximă (variantă cu investiție maximă), varianta medie (variantă cu investiție medie); se va preciza varianta selectată.

 • 3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

 • 4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică: valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate și raportul cost-beneficiu;

*2) Este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore.

 • 5. analiza de senzitivitate;

 • 6. analiza de risc.

Sursele de finanțare a investiției Sursele de finanțare a investițiilor se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro = .....lei),

din care:

 • - construcții-montaj (C+M);

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II

 • 3. durata de realizare (luni);

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice);

 • 5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu

 • 1. avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea și oportunitatea investiției;

 • 2. certificatul de urbanism;

 • 3. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

 • 4. acordul de mediu;

 • 5. alte avize și acorduri de principiu specifice.

B. Piese desenate:

 • 1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000);

 • 2. plan general (1: 2000 - 1:500);

 • 3.  planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

 • 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

CONȚINUTUL-CADRU al documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

A. Piese scrise

Date generale:

 • 1. denumirea obiectivului de investiții;

 • 2. amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3. titularul investiției;

 • 4. beneficiarul investiției;

 • 5. elaboratorul documentației.

Descrierea investiției:

 • 1. situația existentă a obiectivului de investiții:

 • - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii;

 • - valoarea de inventar a construcției;

 • - actul doveditor al forței majore, după caz;

 • 2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

 • - prezentarea a cel puțin două opțiuni;

 • - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluției optime din punct de vedere tehnic și economic, de dezvoltare în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.

Date tehnice ale investiției:

 • 1. descrierea lucrărilor de bază și a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

 • 2.   descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spațiile consolidate/reabilitate/reparate;

 • 3. consumuri de utilități:

 • a) necesarul de utilități rezultate, după caz în situația executării unor lucrări de modernizare;

 • b) estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități.

Durata de realizare și etapele principale:

 • - graficul de realizare a investiției:

Costurile estimative ale investiției:

 • 1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2. eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției.

Indicatori de apreciere a eficienței economice:

 • - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenții față de valoarea de inventar a construcției.

Sursele de finanțare a investiției

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

 • 1. număr de locuri de muncă create în faza de execuție;

 • 2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

 • 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în prețuri - luna, anul, 1 euro =.....lei),

din care:

 • - construcții-montaj (C+M);

 • 2. eșalonarea investiției (INV/C+M):

 • - anul I;

 • - anul II;

 • 3. durata de realizare (luni);

 • 4. capacități (în unități fizice și valorice);

 • 5. alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz.

Avize și acorduri de principiu:

 • 1. certificatul de urbanism;

 • 2. avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termică și electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicații etc.);

 • 3. acordul de mediu;

 • 4. alte avize și acorduri de principiu specifice tipului de intervenție.

B. Piese desenate:

 • 1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000);

 • 2. plan general (1: 2000-1:500);

 • 3.  planuri și secțiuni generale de arhitectură, rezistență, instalații, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităților ce concură la realizarea proiectului;

 • 4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

NOTĂ:     Cheltuielile de investiții aferente lucrărilor de intervenții se aprobă de către

ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.