Hotărârea nr. 192/2009

privind darea acordului de principiu pentru realizarea obiectivului de investiþii “Drum interior în parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea“, în schimbul alocãrii unei suprafeþe de teren din parcul industrial

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum interior în parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea“, în schimbul alocării unei suprafețe de teren din parcul industrial

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.30.800 din 16 martie 2009, prin care Direcția Economică solicită aprobarea darea acordului de principiu pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum interior în parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea“, în schimbul alocării unei suprafețe de teren din parcul industrial,

Conform prevederilor art. 20 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

În baza dispozițiilor art.10, art.36 alin.2 lit. b și c, alin.4 lit.e și alin.5 lit. b art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru realizarea obiectivului de investiții “Drum interior în parcul industrial Eurobusiness Parc Oradea“, în schimbul alocării unei suprafețe de teren din parcul industrial.

Art.2. Procedura de licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de execuție a drumului, în schimbul alocării unei suprafețe de teren din parcul industrial, va cuprinde următoarele condiții:

Obiectul licitației: lucrări de executare a drumului interior în parcul industrial conform documentației tehnice realizate de Municipiul Oradea

Descrierea lucrărilor: drum industrial, cu o lungime de aproximativ 3 km; drumul va fi realizat la nivel de beton stabilizat, lucrările de asfaltare urmând a fi realizate ulterior, din fonduri structurale (în cadrul proiectului întocmit de Direcția de Dezvoltare Durabilă)

Valoarea contractului de execuție lucrări: va rezulta din documentația tehnico-economică

Sursa de finanțare: fondurile proprii ale executantului lucrării

Plata lucrărilor realizate:

 • -   în contravaloarea lucrărilor realizate, executantul va primi teren în parcul industrial

 • -    suprafața de teren care i se va acorda va fi identificată anterior demarării licitației; terenul va fi evaluat la prețul pieței, în baza unui raport de evaluare realizat de un evaluator independent autorizat

 • -   executantul va primi drept de proprietate asupra terenului

Municipiul Oradea va renunța la dreptul de proprietate asupra terenului după recepția finală a drumului, care consemnează realizarea drumului conform documentației tehnice puse la dispoziție de Municipiu și valoarea totală a lucrărilor realizate de executant.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea, precum și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

 • -   Direcția Economică,

 • -   Direcția Tehnică,

 • -   Administrația Imobiliară Oradea,

 • -  SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, prin grija Direcției economice.

  Oradea, 16 martie 2009

  Nr.192.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila