Hotărârea nr. 191/2009

privind respingerea propunerii de mandatare a Primarului Municipiului Oradea pentru stabilirea, de comun acord cu Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii, a tronsonului din “Drumul de centurã al Municipiului Oradea” ce urmeazã a fi preluat din domen

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind respingerea propunerii de mandatare a Primarului Municipiului Oradea pentru stabilirea, de comun acord cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a tronsonului din “Drumul de centură al Municipiului Oradea” ce urmează a fi preluat din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea finanțării lucrărilor aferente

J

Analizând raportul de specialitate nr. 30674 din 13.03.2009, întocmit de Direcția Economică-serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea Primarului Municipiului Oradea pentru stabilirea tronsonului din “Drumul de centură al Municipiului Oradea” ce urmează a fi preluat din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea finanțării lucrărilor aferente,

In conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c, d, alin.5 lit.a, alin.(6) lit.a pct. 13 și art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se respinge propunerea de mandatare a Primarului Municipiului Oradea pentru stabilirea, de comun acord cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a tronsonului din “Drumul de centură al Municipiului Oradea” ce urmează a fi preluat din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Oradea, în vederea finanțării lucrărilor aferente.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei   hotărâri se încredințează Direcția

Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Direcția Economică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 16 martie 2009

Nr.191


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila

Voturi:

  • - 15 „pentru” mandatarea Primarului în vederea stabilirii tronsonului din drumul de centură

  • - 8 „abț inere”