Hotărârea nr. 190/2009

Privind mandatarea d-nei CAMELIA IOVA - consilier juridic, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.4903/111/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bihor – Secþia Comercialã

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind mandatarea d-nei CAMELIA IOVA - consilier juridic, pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.4903/111/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bihor - Secția Comercială

J

Analizând Raportul de Specialitate nr.109771 din data de 13.03.2009 prin care Direcția Juridică, din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune mandatarea consilierului juridic CAMELIA IOVA de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.4903/111/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bihor - Secția Comercială,

Ținând cont de cererea instanței de judecată, înregistrată cu nr. 108932/09.03.2009, în vederea soluționării cauzei în primă instanță se impune mandatarea consilierului juridic CAMELIA IOVA pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Oradea în fața instanței de judecată,

Văzând acțiunea în contencios administrativ a doamnei Macrea Valeria Elena, înregistrată la Tribunalul Bihor la data de 14.10.2008, prin care solicită instanței revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.379/2008 si a Hotărârii Consiliului Local nr.508/2008 si suspendarea executării dispozițiilor din hotărârile de consiliu atacate,

Luând in considerare Hotărârea Consiliului Local nr.379/2008 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și numărului de personal ale ADMINISTRAȚIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MAI 2008 și Hotărârea Consiliului Local nr.508/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Creșei Oradea,

Ținând seama de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează dna CAMELIA IOVA - consilier juridic, pentru a reprezenta Consiliul local al municipiului Oradea în dosarul nr. 4903/111/2008, aflat pe rolul Tribunalului Bihor - Secția Comercială.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Juridică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Juridică

  • -  Tribunalul Bihor - Secția Comercială

  • -  Consilier juridic CAMELIA IOVA, prin grija Direcției Juridice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 16 martie 2009                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr.190                                                   SECRETAR

Ionel Vila