Hotărârea nr. 19/2009

privind aprobarea Regulamentului de cesiune a creanþelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Regulamentului de cesiune a creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.102.094 din 21 ianuarie 2009 prin care Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea Regulamentului de cesiune a creanțelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Oradea ,

Ținând cont de prevederile art.30 si art.175A1 din Legea nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 1173/2008, respectiv de prevederile art.1391-1398 c.civ.,

În baza art. 36 alin.(2) lit.b alin.4 lit.a art. 45 alin (2) lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă Regulamentul de cesiune a creanțelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Oradea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009 Nr.19.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

Anexă La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.19 din 29 ianuarie 2009

R E G U L A M E N T

PRIVIND APROBAREA CESIUNII CREANTELOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Prezentul regulament stabilește procedura cesiunii creanțelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Oradea.

Art.2. Prevederile prezentului regulament se aplica contribuabililor persoane fizice ori juridice care solicită cesionarea creanțelor fiscale principale sau accesorii.

Art.3(1). Procedura de cesiune a creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Oradea, are ca obiect creanțele fiscale cuprinse în:

 • a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creanță fiscală (declarații fiscale, decizii de impunere, definitive în sistemul căilor administrative de atac);

 • b) hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz;

 • c) tabloul definitiv al creanțelor, aprobat în condițiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare, după caz;

 • d) alte titluri executorii.

 • (2) Sumele pentru care se inițiază procedura de cesiune a creanțelor fiscale trebuie să fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscală.

Art.4. Organul fiscal competent nu poate cesiona creanțele fiscale principale și accesorii pe care le administrează pentru un preț mai mic decât valoarea nominală a acestora.

Art.5. Procedura de cesiune a creanțelor fiscale începe din inițiativa organului fiscal competent, aceasta fiind cel care stabilește valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a face obiectul cesiunii, specificând și valoarea nominală a acestora.

Art.6. Procedura de cesiune a creanțelor fiscale poate fi inițiată de organul fiscal competent, din oficiu sau la sesizarea unui terț.

Art.7.(1) Atribuirea contractului de cesiune a creanțelor fiscale se realizează prin cerere de oferte sau prin licitație, după caz.

 • (2) În cazul în care, ca urmare a anunțului publicat în cadrul procedurii de cerere de ofertă, se depune o singură ofertă de preluare a creanței fiscale, care îndeplinește toate condițiile prevăzute de prezenta procedură, această ofertă este declarată câștigătoare.

 • (3) În cazul în care există mai mulți ofertanți pentru preluarea creanțelor fiscale și 2 sau mai mulți dintre aceștia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creanță se va realiza ca urmare a unei licitații.

Art.8. În situația în care organul fiscal competent intenționează să cesioneze creanțele fiscale, notifică debitorul aspra intenției sale cu minimum 5 zile înainte de data publicării anunțului privind cesiunea creanțelor fiscale.

Art.9. În cazul în care există mai mulți ofertanți pentru preluarea creanțelor fiscale care prezintă oferte financiare egale, licitația creanțelor fiscale este organizată de comisia constituită prin dispoziție a Primarului Municipiului Oradea, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor.

Art.10. Pentru atribuirea contractului de cesiune de creanțe fiscale comisia va efectua publicitatea cesiunii cu cel puțin 30 de zile înainte de data fixată pentru deschiderea ofertelor, prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Oradea.

Art.11(1). Data, ora-limită și locul de depunere a ofertelor, precum și data, ora și locul la care se va ține ședința de deschidere a ofertelor vor fi stabilite de comisie și vor fi menționate în anunțul privind cesiunea creanțelor fiscale.

(2). Orice modificare a datei, orei sau locului de depunere a ofertelor, precum și a datei, orei sau locului la care se va ține ședința de deschidere a ofertelor va fi publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Oradea.

Art.12. Taxa de participare în valoare de 2% din valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate se plătește în lei la organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat.

Art.13. Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creanță, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertanții vor depune următoarele documente:

 • a) o prezentare sintetică a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare și datele de contact, inclusiv un număr de fax și o adresă de e-mail pe care pot fi făcute comunicările;

 • b) oferta financiară de cumpărare care nu poate cuprinde un preț mai mic decât valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate - oferta financiară trebuie să conțină obligatoriu următoarele elemente: suma oferită, termenul în care se poate face plata și modalitatea de plată;

 • c) dovada plății taxei de participare, reprezentând 2% din valoarea nominală a creanțelor fiscale ce urmează a fi cesionate;

 • d) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

 • e) pentru persoanele juridice române, copie certificată de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului, precum și copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comerțului, actualizate cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii documentației;

 • f) pentru persoanele juridice străine, copie certificată de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidență fiscală din țara de origine, precum și copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comerțului sau un alt registru corespunzător în țara de origine, actualizate cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii documentației - toate aceste documente vor fi prezentate în traducere autorizată;

 • g) pentru persoanele fizice române, copie certificată de pe actul de identitate;

 • h) pentru persoanele fizice străine, copie certificată de pe pașaport;

 • i) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că ofertantul nu are obligații fiscale restante față de bugetul de stat, respectiv bugetul local al Municipiului Oradea;

 • j) o scrisoare de bonitate prin care să se ateste faptul că ofertantul are capacitatea financiară de a cumpăra creanțele fiscale pentru care depune oferta;

 • k) declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolvenței.

Art.14. Documentația va fi depusă îndosariată în dosar cu șină, în plic sigilat, toate paginile fiind numerotate, inițializate și ștampilate.

Art.15. Oferta va fi descalificată în următoarele situații:

 • a) oferta nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un împuternicit în sală la ședința de deschidere a ofertelor;

 • b) oferta financiară are un preț mai mic decât valoarea nominală a creanțelor fiscale;

 • c) nu se face dovada plății taxei de participare;

 • d) oferta nu conține, pentru persoanele juridice române, copia certificată de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

 • e) oferta nu conține, pentru persoanele juridice străine, copia certificată de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidență fiscală din țara de origine sau copiile certificate de pe înregistrările existente la registrul comerțului ori un alt registru corespunzător în țara de origine, actualizate cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii documentației, prezentate în traducere autorizată;

 • f) oferta nu conține, pentru persoanele fizice române, copia certificată de pe actul de identitate;

 • g) oferta nu conține, pentru persoanele fizice străine, copia certificată de pe pașaport;

 • h) oferta nu conține certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că ofertantul nu are obligații fiscale restante față de bugetul local al municipiului Oradea;

 • i) oferta nu conține scrisoarea de bonitate prin care să se ateste faptul că ofertantul are capacitatea financiară de a cumpăra creanțele fiscale pentru care depune oferta;

 • j) oferta nu conține declarația pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolvenței sau ofertantul se află în procedura insolvenței;

 • k) oferta a fost depusă după termenul de depunere a ofertelor indicat în anunțul publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Oradea;

 • l) oferta a fost depusă la altă adresă decât cea indicată în anunțul publicat;

 • m) oferta nu este depusă în condițiile menționate in prezentul regulament.

Art.16. Despre data, ora și locul ședinței de deschidere a ofertelor va fi înștiințat și debitorul fiscal cedat. Debitorul fiscal cedat poate participa la ședința de deschidere a ofertelor și la ședințele de licitație.

Art.17. Ședința de deschidere a ofertelor se ține la data, ora și locul stabilite de comisie, astfel cum sunt acestea menționate în anunțul privind cesiunea creanțelor fiscale.

Art.18. În data, la ora și în locul stabilite de comisie în vederea deschiderii ofertelor, comisia va proceda la inventarierea ofertelor depuse și la deschiderea exemplarelor originale ale acestora. Ofertanții pot participa la procedura de deschidere a exemplarelor originale ale ofertelor. Art.19(1) În cazul în care va fi depusă o singură ofertă calificată, aceasta va fi declarată câștigătoare dacă prețul oferit de acesta este cel puțin egal cu valoarea nominală a creanțelor fiscale stabilită potrivit prevederilor prezentului regulament.

 • (2) În cazul în care există mai multe oferte calificate, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare.

 • (3) În cazul în care există mai multe oferte calificate și 2 sau mai mulți ofertanți au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare și cu termenul cel mai scurt de plată.

 • (4) În cazul în care există mai multe oferte calificate și două sau mai multe dintre acestea au valoarea cea mai mare, sunt egale și au același termen de plată, comisia va stabili data licitației, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitație vor putea participa numai ofertanții care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.

 • (5) Până la data licitației, ofertanții declarați calificați care au depus ofertele financiare egale cu valoarea cea mai mare vor depune noi oferte financiare, în plic închis. În cazul în care 2 sau mai mulți ofertanți au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare și acestea sunt egale, este declarată câștigătoare oferta financiară cu valoarea cea mai mare și cu termenul cel mai scurt de plată. În cazul în care există două sau mai multe oferte financiare care au valoarea cea mai mare, sunt egale și au același termen de plată, comisia va stabili data licitației, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitație vor putea participa numai ofertanții care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.

 • (6) În cazul în care nici după a doua licitație nu se pot departaja ofertele, se organizează noi licitații până când va fi depusă o ofertă cu valoarea cea mai mare sau cu valoarea cea mai mare și termenul de plată cel mai scurt.

Art.20(1) Adjudecarea se face în favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare preț, preț care trebuie să fie cel puțin egal cu valoarea nominală a creanțelor fiscale stabilită potrivit prezentului regulament.

(2) În cazul în care 2 sau mai mulți ofertanți au ofertele cu valoarea cea mai mare și acestea sunt egale, este declarată câștigătoare oferta cu valoarea cea mai mare și cu termenul cel mai scurt de plată.

Art.21. Dacă nu se prezintă ofertanți calificați sau nu se obține cel puțin valoarea nominală a creanțelor fiscale stabilită potrivit prezentului regulament, comisia nu atribuie contractul de cesiune de creanță.

Art.22(1). Procedura de cesiune a creanțelor fiscale se poate relua într-un termen stabilit de comisie.

(2) La finalizarea procedurii se întocmește un proces verbal privind desfășurarea și rezultatul procedurii.

Art.23. Taxa de participare achitata de participanții care au depus oferte de cumpărare nu se restituie ofertanților ci se face venit la bugetul de local.

Art.24. Organul fiscal competent are obligația de a răspunde pentru existența creanței stabilite prin certificatul de atestare fiscală și cuprinsă în contractul de cesiune de creanță.

Art.25. După semnarea contractului de cesiune, organul fiscal competent va fi descărcat de orice obligație de garanție.

Art.26. În situația în care creanța fiscală care face obiectul cesiunii este contestată, organul fiscal competent nu are nicio obligație de garanție.

Oradea, 29 ianuarie 2009