Hotărârea nr. 189/2009

privind mandatarea consilierului juridic BORBELY ANDREI pentru a reprezenta în justiþie interesele Consiliului Local al municipiului Oradea, în dosarul nr.1322/111/2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind mandatarea consilierului juridic BORBELY ANDREI pentru a reprezenta în justiție interesele Consiliului Local al municipiului Oradea, în dosarul nr.1322/111/2009,

Analizând Raportul de Specialitate nr.109770 din data de 13.03. 2009 prin care Direcția Juridică, din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune mandatarea consilierului juridic BORBELY ANDREI de a reprezenta interesele Consiliului Local al municipiului Oradea în dosarul nr.1322/111/2009,

Având in vedere cererea de suspendare înregistrată la Tribunalul Bihor la 17 februarie 2009 prin care reclamanții Ianceu Ioan, Stanciu Adriana, Bercea Radu, Mihes Mihai Marcel, Sarca Nicoleta, Ivan Carmen, Salajan Aurelia, Salajan Gheorghe, Ursu Felicia, Tipi Adrian, Cristea Dorin, Bila Silvia, Faur Florica, Kereysi Ildiko, Mert Viorica, Mut Florica, Nan Ciprian, Ticra Maria, Toma Eugenia Rodica, Tintas Gheorghe Sorin, Ban Viorica, Gui Adela Stela -solicita suspendarea efectelor Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2009 si a Hotărârii Consiliului Local 9/2009, pana la judecarea pe fond a cererii pentru anularea respectivelor acte administrative,

Văzând plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Oradea cu nr. 105985/16.02.2009 prin care se solicită revocarea in întregime a Hotărârii Consiliului Local nr. 8/22.01.2009 si revocarea in parte a Hotărârii Consiliului Local 9/22.01.2009,

Luând in considerare Hotărârea Consiliului Local nr.8/2009 privind stabilirea unor masuri pentru eficientizarea activității de asistență și protecție socială la nivelul municipiului Oradea și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2009 privind aprobarea organigramei, a statului de funcții si numărului de personal ale ADMINISTRATIEI SOCIALE COMUNITARE ORADEA, valabile începând cu data de 1 MARTIE 2009,

Ținând seama de Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ,

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.a, ale art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publica locala, republicata,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează consilierul juridic BORBELY ANDREI, pentru a reprezenta în justiție interesele Consiliului local al municipiului Oradea în dosarul nr. 1322/111/2009.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează consilierul juridic BORBELY ANDREI .

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Juridică

  • -  Tribunalul Bihor

  • -  Administrația Sociala Comunitara Oradea

  • -  Consilier jur. BORBELY ANDREI , prin grija ASCO

    Oradea, 16 martie 2009

    Nr.189


    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila