Hotărârea nr. 185/2009

privind preluarea în folosinþã gratuitã pe o duratã de 20 de ani de la Episcopia Românã Unitã cu Roma, Greco - Catolicã Oradea a suprafeþei de 11.304 mp teren, în vederea reamenajãrii cãii de acces la zona de agrement Ciuperca

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind preluarea în folosință gratuită pe o durată de 20 de ani de la Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică Oradea a suprafeței de 11.304 mp teren, în vederea reamenajării căii de acces la zona de agrement Ciuperca

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 44763 din 12.03.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea preluarea în folosință gratuită pe o durată de 20 de ani de la Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică Oradea a suprafeței de 11.304 mp teren, în vederea reamenajării căii de acces la zona de agrement Ciuperca.

Prin propunerea avansată de Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică Oradea se pune la dispoziția Municipiului Oradea suprafața de 11.304 mp teren, identificată cu nr. topo 6542/1, înscris în CF nr.1432 Oradea, proprietate a Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco Catolică Oradea în vederea reamenajării căii de acces la zona de agrement platoul Ciuperca prin realizarea unui parc tematic - „Calea Crucii”, accesibil publicului larg pentru desfășurarea de activități de agrement, sportive, culturale și spirituale, cum ar fi: „Calea Crucii” celebrată anual de comunitatea greco - catolică din Oradea în Săptămâna Mare, manifestație care este deja o tradiție.

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. c), d), alin.(5) lit.a), alin.(6) lit.a) pct.10 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă preluarea în folosință gratuită de către Municipiul Oradea, a suprafeței totale de 11.304 mp teren oferit de Episcopia Română Unită cu Roma Greco Catolică Oradea, identificat cu nr. topo 6542/1, înscris în CF nr.1432 Oradea, în vederea reamenajării căii de acces la zona de agrement Ciuperca prin realizarea unui parc tematic -„Calea Crucii”.

Art.2. (1) Se aprobă preluarea terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre pe o durată de 20 ani începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a amplasamentului.

(2) Durata transmiterii poate fi prelungită prin acordul părților.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma, Greco Catolică Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Direcția Tehnică

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

  • - Episcopia Română Unită cu Roma, Greco Catolică Oradea, prin grija Administrația Imobiliară Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 16 martie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila


Nr.185

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”