Hotărârea nr. 184/2009

privind darea acordului de principiu pentru preluarea în folosinþã gratuitã pe o duratã de 20 de ani de la Episcopia Românã Unitã cu Roma Greco - Catolicã Oradea a suprafeþei de 24.256 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniºtii din Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru preluarea în folosință gratuită pe o durată de 20 de ani de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea a suprafeței de 24.256 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniștii din Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.44.761 din 12 martie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea prin Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea darea acordului de principiu pentru preluarea în folosință gratuită pe o durată de 20 de ani de la Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea a suprafeței de 24.256 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniștii din Oradea,

Conform propunerii avansate, se întregește și se completează Parcul Liniștii cu zone verzi alei și mobilier urban destinat odihnei și relaxării cetățenilor din Cartierul Rogerius, pe suprafața de 24.256 mp teren cu nr. cadastral 10628 Oradea înscris în CF ndf 64.754 Oradea, proprietate a Episcopiei Române Unite cu Roma Greco - Catolică din Oradea.

Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea pune la dispoziția cetățenilor și administrarea Municipiul Oradea suprafața de 24.256 mp teren pe o durată de 20 de ani.

În cadrul colaborării stabilite cele două părți, Consiliul Local al Municipiului Oradea și Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea consimt, ca în limitele legii, să colaboreze și pentru materializarea altor obiective de interes social sau comunitar propuse spre înfăptuire în municipiul Oradea.

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și lit.d), alin.6 lit.a pct.10 și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru preluarea de către Municipiul Oradea, în folosință gratuită pe o durată de 20 ani, a suprafeței de 24.256 mp teren, oferit de Episcopia Română Unită cu Roma Greco - Catolică Oradea, identificat cu nr. cadastral 10628 Oradea înscris în CF ndf 64.754 Oradea, în vederea extinderii Parcului Liniștii din Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Serviciul Terenuri

  • - Serviciul Financiar Contabil

  • - Direcția Tehnică

  • - OCPI Bihor, Serviciul de Carte Funciară

  • - Episcopia Română Unită cu Roma, Greco - Catolică Oradea.

    Oradea, 16 martie 2009

    Nr.184


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”