Hotărârea nr. 183/2009

pentru aprobarea unor mãsuri privind organizarea activitãþilor în Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” ºi Bazinul Acoperit „Criºul” din Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea activităților în Bazinul Olimpic „loan Alexandrescu” și Bazinul Acoperit „Crișul” din Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 44735 din 11.03.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea solicită Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri privind organizarea activităților în Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” și Bazinul Acoperit „Crișul” din Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 a Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al Municipiului Oradea În baza art.36 alin.2 lit. c, d, alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.6 și art.45 alin.3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă transferul privind organizarea activității în Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” situat în Oradea, str.Aleea Strandului, nr.9 și Bazinul Acoperit “Crișul”, situat în Oradea, str.Codrilor, nr.1, de la Administrația Imobiliară Oradea-instituție publică de interes local în subordinea Consiliului Local Oradea la Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.2 În urma transferului organizării activității Clubul Sportiv Municipal are următoarele competențe, drepturi și atribuții:

  • a) de a organiza întreaga activitate în cele două bazine, conform Regulamentului de organizare și funcționare modificat și completat în acest scop, care va fi avizat de Administrația Imobiliară Oradea și aprobat de Consiliul Local Oradea, în ședința ordinară din luna martie 2009;

  • b) de a încasa venituri, pentru sine, în nume propriu, din desfășurarea activităților în cadrul celor două bazine. Categoriile de venituri ce urmează a fi încasate precum și cuantumurile acestora vor fi cuprinse în Regulamentul de organizare a activității celor două bazine-modificat și completat și vor fi aprobate de Consiliul Local Oradea;

  • c) de a beneficia de servicii prestate de Administrația Imobiliară Oradea, după cum urmează:

  • - asigurarea utilităților la cele două bazine : apă, canal, salubritate, iluminat interior și exterior;

  • - asigurarea consumabilelor necesare pentru crearea unor condiții corespunzătoare de desfășurare a activităților : substanțe de tratare a apei din bazin, materiale de curățenie;

  • - asigurarea serviciilor de pază prin intermediul personalului propriu sau prin agenți economici specializați;

  • - alte servicii pe care Administrația Imobiliară le consideră necesare pentru desfășurarea activității în cele două bazine.

Art.3 Administrația Imobiliară Oradea va asigura serviciile menționate la art.2, lit.c) în limita fondurilor alocate de la bugetul local cu această destinație și în limita resurselor tehnice și de personal de care dispune.

Art.4 Clubul Sportiv Municipal va avea calitatea de client unic al Administrației Imobiliare Oradea pentru serviciile de punere la dispoziție a celor două bazine.

Art.5 Pentru serviciile de care beneficiază Clubul Sportiv Municipal datorează Administrației Imobiliare Oradea suma de 1.000 lei/lună la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

Art.6 În situația în care aplicarea prevederilor legale cu privire la taxa pe valoarea adăugată impune regularizări/ajustări ale taxei deduse pentru execuția lucrărilor de construire/reparații/modernizări sau pentru serviciile realizate în favoarea Clubului Sportiv Municipal de către Administrația Imobiliară Oradea, în urma cărora Administrația Imobiliară Oradea datorează taxa pe valoare adăugată bugetului de stat aceasta va fi suportată din bugetul Municipiului Oradea, deoarece Administrația Imobiliară Oradea este instituție publică finanțată integral de la bugetul local.

Art.7 Măsurile de organizare a activității la Bazinul Olimpic “Ioan Alexandrescu” și a Bazinului Acoperit “Crișul”, prevăzute la art.1-6 intră în vigoare la data de 01.04.2009 și sunt valabile până la data de 31.12.2009, dată la care Consiliul Local Oradea va reanaliza modul de organizare a activității de către Clubul Sportiv Municipal și va aproba noi măsuri de organizare.

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art.9 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Administrația Imobiliară Oradea

  • -   Clubul Sportiv Municipal Oradea

Oradea, 16 martie 2009

Nr.183

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila