Hotărârea nr. 182/2009

privind constituirea Comisiei de negociere a tarifelor de închiriere a proprietãþii imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde îºi desfãºoarã activitatea Grãdiniþa de Copii nr. 26

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind constituirea Comisiei de negociere a tarifelor de închiriere a proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 26

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 44554/2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune numirea Comisiei de negociere a tarifelor de închiriere a proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Mihai Eminescu, nr. 25/A, unde își desfășoară activitatea Grădinița de Copii nr. 26,

Luând în considerare imposibilitatea asigurării de către Administrația Imobiliară Oradea a unui spațiu adecvat funcționării unității de învățământ preșcolar, precum si refuzul Camerei de comerț si Industrie Bihor de a accepta prelungirea contractului de închiriere la vechiul tarif,

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr.138/2000 privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar și ale Normelor Metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.138/2000,

Având în vedere prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și completările ulterioare,

În baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Oradea,

În conformitate cu art.36 alin.2 lit.b, d), alin.4 lit.a, alin.6 lit.a) pct.1, art.45 alin.2) lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se constituie Comisia de negociere a tarifelor de închiriere a proprietăți imobiliare situate in Oradea, Str. Mihai Eminescu nr.25/A, imobil în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 26, cu următoarea componență:

  • - Carp Gheorghe - Președinte

  • - Horia Augustin Jarca - membru

  • - Bogdan Hossu - consilier local - membru

  • - Coste Adelina Marina - consilier local - membru

  • - Pasztor Sandor - consilier local - membru

  • - Beltechi Cristian - secretar - fără drept de vot si negociere

Art.2 Comisia menționată la art.1 din prezenta hotărâre va avea următoarele competențe si atribuții:

  • - să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț si Industrie Bihor, tarifele de închiriere a proprietății imobiliare situate in Oradea, Str. Mihai Eminescu nr.25/A, imobil în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 26, pornind de la prețul actual de închiriere, respectiv 1 euro/mp pentru spațiul construit (interior) și 0,7 euro/mp pentru teren (exterior).

  • - să întocmească nota de negociere a tarifelor de închiriere a proprietății imobiliare situate in Oradea, Str. Mihai Eminescu nr.25/A, imobil în care își desfășoară activitatea Grădinița de copii nr. 26

  • - să propună Consiliului Local al Municipiului Oradea, tariful negociat în vederea întocmirii unui act adițional la contractul de închiriere în vederea prelungirii acestuia pe o perioadă de 1 an.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Administrația Imobiliară Oradea

Camera de Comerț și Industrie Bihor, prin grija Administrației Imobiliare Oradea Grădinița de copii nr. 26, prin grija Administrației Imobiliare Oradea Membrii comisiei menționate la art.1 din prezenta hotărâre

Oradea, 16 martie 2009

Nr.182


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fo st adoptat ă cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”