Hotărârea nr. 18/2009

privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi Consiliul Local al Municipiului Oradea, pentru organizarea ,,Olimpiadei Naþionale de Limba ºi Literatura Românã pentru elevii din gimnaziu ºi liceu Oradea, 2009’’ , în

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Local al Municipiului Oradea, pentru organizarea „Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română pentru elevii din gimnaziu și liceu Oradea, 2009'' , în sensul finanțării cu suma de 27.000 lei a cheltuielilor ce se vor efectua pentru organizarea și desfășurarea olimpiadei în anul 2009

Analizând Raportul de Specialitate nr. 101581 din 19.01.2009 întocmit de către Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui Parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean și Consiliul Local al Municipiului Oradea, pentru organizarea ,, Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română pentru elevii din gimnaziu și liceu Oradea, 2009'' , precum și finanțarea cu suma de 25.000 lei a cheltuielilor ce se vor efectua pentru organizarea și desfășurarea olimpiadei în anul 2009;

In conformitate cu prevederile art. 20 alin.1, lit.i) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale,

Luând în considerare art. 36 alin. 2 lit.b, lit.d și lit.e, alin.4 lit.a, alin. 6 lit. a) pct.(1), precum și alin.7 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă încheierea unui Parteneriat între Inspectoratul Școlar Județean și Primăria Municipiului Oradea pentru organizarea ,,Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română pentru Elevii din Gimnaziu și Liceu Oradea, 2009'', conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanțarea de către Consiliul Local al Municipiului Oradea cu suma de 27.000 lei, din capitolul 65.02.50, titlul 51, a cheltuielilor ce se vor efectua pentru organizarea și desfășurarea olimpiadei în anul 2009 ;

Art.3. Inspectoratul Școlar Județean va întocmi în termen de 30 zile de la data finalizării evenimentului, un Raport privitor la cheltuielile efectuate cu activitatea descrisă în protocolul încheiat, însoțit de documente justificative pentru finanțarea acestuia, conform art.2.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Economică

Direcția Juridică

Inspectoratul Școlar Județean

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Delorean Ion Iulius


Oradea, 29 ianuarie 2009 Nr.18.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila