Hotărârea nr. 178/2009

privind aprobarea „ACTULUI ADITIONAL NR. 1 la contractul de mandat nr. _____ prin care asociaþiile de proprietari mandateazã Primarul municipiului Oradea de a efectua în numele ºi pentru mandant, cu titlu gratuit, masurile si acþiunile ce se impun pe

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea „ACTULUI ADITIONAL NR. 1 la contractul de mandat nr. _____ prin

care asociațiile de proprietari mandatează Primarul municipiului Oradea de a efectua în numele și pentru mandant, cu titlu gratuit, masurile si acțiunile ce se impun pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.18/ 2009”

Analizând Raportul de specialitate nr. 30525/13.03.2009 întocmit de Direcția Tehnică -Biroul Utilitati Publice si Energetic, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea „ACTULUI ADITIONAL NR. 1 la contractul de mandat nr. _________ prin care

asociațiile de proprietari mandatează primarul municipiului Oradea de a efectua in numele si pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile si acțiunile ce se impun pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.18/2009”,

Având în vedere art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale,

Ținând seama proiectul de hotărâre și avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oradea,

În baza prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b, d, e, alin.(4) lit.e, alin.(6) lit.a) pct.14, pct.16, alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă „ACTUL ADITIONAL NR.1 la contractul de mandat nr. _____ prin care

asociațiile de proprietari mandatează primarul municipiului Oradea de a efectua in numele si pentru mandant, cu titlu gratuit, măsurile si acțiunile ce se impun pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.18/2009”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Tehnică

  • - Direcția Juridica - Serviciul Administrație Publica Locala

  • - Asociațiile de proprietari prin grija Serviciului Administrație Publica Locala

  • - se publică in Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 16 martie 2009

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR Ionel Vila


Nr.178

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”

Anexa

La Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.nr.178/2009

ACT ADIȚIONAL NR. 1

LA CONTRACTUL DE MANDAT Nr.............../............

Prezentul act adițional la contractul de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil și ale art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, în baza notificării primarului (coordonator local) municipiului Oradea nr..............din data................, și

a Hotărârii adunării generale a proprietarilor..................................................nr.

.............. din data....................

Prezentul act adițional se încheie între următoarele părți:

  • 1. Municipiul Oradea cu sediul în localitatea Oradea, județul Bihor,Pta Unirii, nr1, telefon 0259 437 000, fax. 0259 440746, reprezentat de D-nul Ilie Bolojan , Primar (Coordonator local) în calitate de mandatar,

Și

  • 2.  Asociația de proprietari................................................. cu sediul în

municipiul Oradea, județul Bihor str..............................................,

nr.............., bloc ..................., telefon ..................., fax ..................., cont

IBAN ...................................... deschis la ...................................., cod fiscal

.........................., reprezentată prin D-na /D-nul .................................., în calitate de Președinte, posesoare/posesor a/al actului de identitate tip ......seria.........,.

nr...................., eliberat de ......................., la data de .............., domiciliat în

(localitatea).............................., str........................................................... nr.

.............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament .........., județ ........................., născut la data de (ziua, luna, anul) .........................., în (localitatea) ......................., județ

...................., fiul lui ................................... și al...................................., cod numeric personal.........................................în calitate de mandant.

Art. 1. - Obiectul prezentului act adițional îl constituie exprimarea acordului mandantului (asociația de proprietari) pentru executarea lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe.

Art. 2. - (1) Mandantul a luat act de conținutul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, de indicatorii tehnico-economici aprobați, aferenți blocului de locuințe situat în.................................., str........................................, nr........precum și de durata

de execuție a lucrărilor și cota parte ce revine asociației de proprietari pentru finanțarea executării lucrărilor.

(2) Mandantul își exprimă acordul privind valoarea lucrărilor de intervenție și aprobă constituirea sumei necesare cofinanțării corespunzătoare cotei părți prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 și este de acord cu realizarea lucrărilor de intervenție.

Art. 3. - (1) Valoarea lucrărilor de intervenție este de.........................mii lei.

  • (2) Cota parte ce revine asociației de proprietari este de........................mii lei.

  • (3) Durata de executare a lucrărilor de intervenție este de............luni.

Art.4. - Cofinanțarea în cuantum de......................... se constituie prin contribuții

ale proprietarilor la fondul de reparații al asociației de proprietari proporțional cu cota parte indiviză deținută.

Art.5. - Mandantul (Asociația de proprietari) îl mandatează pe mandatar (Coordonatorul local) să contracteze executarea lucrărilor de intervenție la blocul de locuințe la valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) și în termenul prevăzut la art. 3 alin. (3).

Art.6. - Mandantul este de acord cu virarea sumei aferente cotei părți ce îi revine pe baza deconturilor lunare de plată a lucrărilor executate.

Art.7. - Prezentul act adițional completează contractul de mandat nr......încheiat în

data de....................

Art.8. - Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi....................în două exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

MANDANT (Asociația de proprietari, prin Președinte)

(numele și semnătura)

L.S.

MANDATAR (Coordonatorul local Primar)

Ilie Bolojan

(numele și semnătura)

L.S.

Nr..............din data..................

Nr..............din data..................