Hotărârea nr. 176/2009

privind aprobarea transformãrii Punctului municipal de colectare selectivã a Deºeurilor de Echipamente Electrice ºi Electronice (DEEE) în Punct Judeþean de colectare selectivã a deºeurilor de echipamente electrice ºi electronice

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea transformării Punctului municipal de colectare selectivă a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) în Punct Județean de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Analizând raportul de specialitate nr.29.088 din data de 09.03.2009, întocmit de Direcția Tehnică -Compartimentul Protecția Mediului - Spații Verzi, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea transformarea din Punct Municipal de Colectare Selectivă a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în Punct Județean de Colectare Selectivă a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice;

Ținând cont de:

  • - prevederile art.5 alin.(1), din Hotărârea Guvernului României nr.448, din 19 mai 2005, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu privire la obligația administrațiilor publice locale de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spații necesare pentru înființarea punctelor de colectare selectivă a acestora,

  • - Hotărârea Consiliului Local nr. 852/ 2006, privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 2145/3 și 2145/4 Oradea în suprafață totală de 20.000 mp, str. Matei Corvin în vecinătatea Depozitului Ecologic de Deșeuri, Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat înființarea Punctului de colectare selectivă a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice.

  • - Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor -Regiunea Nord - Vest, elaborat de Agenția Regională pentru Protecția Mediului Cluj, cât și de Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor - Județul Bihor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bihor nr.3/2009, care prevăd obligativitatea înființării de puncte județene de colectare, menționând că punctele județene pot fi aceleași cu punctele municipale;

  • - solicitarea nr.108.029/27.02.2009, adresată Consiliului Local al municipiului Oradea, prin care Consiliul Județean Bihor solicită acordul ca punctul municipal de colectare selectivă a DEEE din Oradea să devină punct județean de colectare selectivă a DEEE;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) și d), alin.5 lit.a, alin.6 lit.a pct.9 și art.45 alin.2 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă transformarea Punctului municipal de colectare selectivă a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice în Punct Județean de colectare selectivă a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Tehnică,

  • - Direcția Economică,

  • - Administrația Imobiliară Oradea,

  • - Consiliul Județean Bihor,

  • - SC Bene Internațional SRL, prin grija Direcției Tehnice

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


Oradea, 16 martie 2009

Nr.176

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotrivă”


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR Ionel Vila