Hotărârea nr. 175/2009

privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie, aprilie ºi mai 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile martie, aprilie și mai 2009

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Ioan Cupșa se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile martie, aprilie și mai 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 16 martie 2009

Nr. 175.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila