Hotărârea nr. 174/2009

privind aprobarea achiziþiei publice si a documentaþiei pentru achiziþia publica a contractului de lucrãri de întreþinere, reparaþii strãzi, poduri si trafic rutier pentru municipiul Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea achiziției publice si a documentației pentru achiziția publica a contractului de lucrări de întreținere, reparații străzi, poduri si trafic rutier pentru municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 105614/12.02.2009 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea achiziției publice si a documentației pentru achiziția publica a contractului de lucrări de întreținere, reparații străzi, poduri si trafic rutier pentru municipiul Oradea

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgenta nr.34/2006 actualizată privind atribuirea contractelor de achiziție publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune servicii,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,

În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b, d, alin.(4) lit.a, alin.(6) lit.a pct.13 si art.45 alin.(2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aproba organizarea achiziției publice prin licitație deschisă organizata intr-un singur lot, pentru execuția lucrărilor de întrețineri, reparații străzi, poduri si trafic rutier, pentru 4 ani prin încheierea unui acord-cadru.

Art.2 Se aproba fisa de date a achiziției pentru execuția de lucrări de întreținere, reparații străzi, poduri si trafic rutier (marcaje, indicatoare si semaforizări) - 1 lot, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aproba caietele de sarcini aferente si documentația de achiziție, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredințează Direcția Tehnică.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Direcția Tehnică

 • •  Se publică in Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila


Nr.174

Anexa nr.1

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.174 din 26 februarie 2009

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

 • I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

  Denumire: MUNICIPIUL ORADEA

  Adresă: P-ta Unirii nr.1

  Localitate: Oradea, jud. Bihor

  Cod poștal: 410100

  Țara:

  Romania

  Persoana de contact: Iuliana Kocsis

  Telefon: +4(0259)4

  37000 int.230

  E-mail: primarie@oradea.ro

  Fax: +4(0259)440746

  Adresa de internet: www.oradea.ro

I.b Principala activitate sau activități ale autorității contractante

 • □ ministere ori alte autorități publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

 • □ agenții naționale

autorități locale

9

 • □ alte institutii guvernate de legea publică

 • □ instituție europeană/organizație internațională

 • □ altele (specificați)

 • □ servicii publice centrale

 • □ apărare

 • □ ordine publică/siguranță națională

 • □ mediu

 • □ economico-financiare

 • □ sănătate

V construcții și amenajarea

teritoriului

 • □ protecție socială

 • □ cultură, religie și actv. recreative

 • □ educație

 • □ activități relevante

 • □ energie

 • □ apă

 • □ poștă

 • □ transport

 • □ altele

(specificați)

Autoritatea contractantă achiziționează în numele altei autorități contractante

DA □    NT \

Alte informații și/sau clarificări pot fi obținute:________________________

la adresa mai sus menționată 9

Date limită de primire a solicitărilor de clarificări

Data:...............................

Ora limită :15,00

Adresa :Piata Unirii nr.1,camera 23, parter, loc.Oradea, jud.Bihor

Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : ........................

Mijloc de comunicare:

-orice clarificare privind documentatia de atribuire se va solicita in scris pe faxul: 0259/440746;

-autoritatea contractanta va raspunde tot in scris, la faxul operatorilor economici care au cumparat documentatia de atribuire;

-Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile operatorilor economici va fi transmis

nu mai tarziu de 6 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertei.

Instituția responsabilă pentru soluționare contestație

Denumire: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor

Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3_______________________

Localitate: București ,Cod poștal:030084, Țara:ROMANIA

E-m^_

Adresă internet: www.cnsc.ro Fax: +4(021)3104642

I.c.Sursa de finanțare :

Se specifică sursele de finanțare ale contractului ce urmează a fi atribuit :

Bugetul local

După caz, proiect/program finanțat din fonduri comunitare

DA □      NT\

Dacă DA, faceți referire la proiect/program

II: OBIECTUL ACORDULUI CADRU

II.1) Descriere

II.1.1) Denumire acord-cadru:

„Execuția lucrărilor de intretineri, reparații străzi , poduri si trafic rutier in municipiul Oradea”

II. 1.2) Denumire contract și locația lucrării, locul de livrare sau prestare

(a) Lucrări

(b) Produse        

(c) Servicii                 

-Execuție

9

-Proiectare și execuție        □

-Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerințelor specificate de autoritate contractantă                 □

Cumpărare        □

Leasing            □

Închiriere            □

Cumpărare în rate □

Categoria serviciului

2A □

2B □

(Se specifică din care categorie de servicii aparține obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principala locație a lucrării

Municipiul Oradea

Principalul loc de livrare

Principalul loc de prestare

Cod CPV :

45233140-2 -Lucrari de drumuri

45221119-9 -Lucrari de constructii de renovari de poduri

45233290-8 -Instalare de indicatoare rutiere 50232200-2-Intrtinere semafoare 34922100-7-Marcaje rutiere

Cod CPV

□□□□□□□□

Cod CPV

□□□□□□□□

II. 1. 3) Procedura se finalizează prin :

Contract de achiziție publică: □

Încheierea unui acord cadru:

II.1.5.Informații privind acordul cadru

Acordul cadru cu mai mulți operatori □ Nr. □□□

sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanților al acordului cadru vizat

Acordul cadru cu un singur operator economic

II.1.6.Durata acordului cadru: 48 luni

Numarul de contracte subsecvente estimate a fi incheiate in perioada de derulare a acordului -cadru: 8(opt) respectiv cate 2(doua) pe an

Posibilitatea de a relua competiția cu semnatarii acordului cadru DA □      NU       ’

II.1.7) Divizare pe loturi

da □          nu

II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate         DA □                 NU

II.2) Cantitatea sau scopul acodului-cadru

II.2.1) Total cantități lucrări (se vor include eventuale suplimentări și opțiuni, dacă exista) -Conform caietului de sarcini:

- Anexa A1

- Anexa A2

II.2.2) Opțiuni (dacă există)                                           da □ nu

Dacă există, descrierea acestor opțiuni:

III. Condiții specifice contractului

III.1 Alte condiții particulare referitoare la contract

Conform: art.147,alin(2) din OUG 34/2006 autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului -cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.

DA

NU □

III.1.1. Contract rezervat

DA □

NU

(dacă DA scurtă descriere )

III.1.2. Altele

DA □

NU

(dacă DA, descrieți)

III: PROCEDURA

III.1) Procedura selectată

Licitație deschisă

Negociere cu anunț de participare

Licitație restrânsă

Negociere fără anunț de participare

Licitație restrânsă accelerată

Cerere de oferte

Dialog competitiv

Concurs de soluții

III.2) Etapa finală de licitație electronică   DA □ NU

III.3.) Legislația aplicată

1.OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare din OUG94/2007;

 • 2.HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulteroare, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor din OUG 34/2006;

3.Ordinul presedintelui A.N.R.M.A.P.nr. 155/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziție publica

IV. CRITERII DE CALIFICARE ȘI/SAU SELECȚIE

IV.1) Situația personală a candidatului /ofertantului

Declarații privind eligibilitatea Declarație privind calitatea de participant la procedură

Solicitat          Nesolicitat □

Cerințe minime obligatorii:

- prezentare formular 3 și/sau Cazier judiciar /certificat echivalent

-prezentare formular 2 ( din Sectiunea III)

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 181

Solicitat         Nesolicitat □

Cerințe minime obligatorii:

-prezentare formular 4 ( din Sectiunea III)

-prezentare Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat ;

- prezentare Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul local.

OBS.

Certificatele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor. Ofertele depuse de operatori economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.

Persoanele juridice straine: vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii-eliberate de autoritati ale tarii de origine(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit pbligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.

IV.2) Capacitatea de exercitare a activității profesionale (înregistrare)

Persoane juridice/fizice române Solicitat        Nesolicitat □

Cerințe minime obligatorii:

-prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului in original sau copie legalizata, care a fost eliberat cu cel mult o luna inainte de data deschiderii ofertelor.

-prezentare Certificat de inregistrare (CUI) in copie legalizata

Persoane juridice /fizice străine

Cerință minima obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, in original sau copie legalizata insotita de traducerea autorizata in limba romana.

IV. 3.) Situația economico-financiară

Informații privind situația economico-financiar Solicitat       Nesolicitat □

Cerințe minime obligatorii

-Prezentare Fisa de informatii generale (Formular 5 din Sectiunea III)

-Prezentarea unui document din care sa rezulte ca valoarea

minima pentru cifra de afaceri medie anuala in ultimii 3 ani fiscali (2005,2006 si 2007) in domeniul de activitate -Lucrari de constructii este mai mare sau cel puțin egală cu 36.000.000 RON / 8.383.791 EURO

-Prezentarea bilanțului contabil ,vizat și înregistrat de organele competente pe anii 2005,2006,2007

Profitabilitate

Solicitat       Nesolicitat □

Cerinta minima obligatorie

-Profitul operational trebuie sa fie pozitiv (firma sa nu fi fost in pierdere) in fiecare din cei 3 ani fiscali (2005-2007) pentru fiecare operator economic participant la procedura in nume propriu sau in cazul unei asociatii pentru fiecare asociat.

Nota:

In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea si profitabilitatea trebuie sa fie indeplinite de catre fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara pot sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. Daca oferta comuna este declarata castigatoare asocierea se va legaliza la notariat inainte de semnarea acordului -cadru.

-IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% pentru cifra de afaceri

IV.4.) Capacitatea tehnică și/sau profesională

Informații privind capacitatea tehnică

1. Experienta similara

Solicitat       Nesolicitat □

Cerințe minime obligatorii

- Lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani (2004-2008) conform Formular 6;

-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani(2004-2008) cate un contract pentru de fiecare tip de lucrare:

-un contract de lucrari de intretineri, reparatii strazi, poduri -un contract de lucrari de trafic rutier

a caror valoare insumata sa fie de minim 3.750.000 RON fara TVA / 873.311 EURO si care se compune din :

 • a) un contract de lucrari de intretineri, reparatii strazi, poduri in valoare de minim 3.705.000 lei fara TVA/ 862.831 EURO si

 • b) un contract de lucrari de trafic rutier in valoare de minim 45.000 lei fara TVA/ 10.480 EURO

-Se vor prezenta copiile contractelor finalizate si declarate pentru a fi luate in calcul la indeplinirea conditiilor de mai sus, insotite de procese verbale de receptie, recomandări, certificari de buna executie de la beneficiari.

Nota:

Ofertantii vor prezenta lucrari similare care sa indeplineasca conditiile obligatorii pentru ambele tipuri de lucrari.

2.Asigurarea cu personal de specialitate

Solicitat       Nesolicitat □

Cerinte minime obligatorii

-Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al personalului de conducere in ultimii 3 ani (2006-2008)conform formular 5

Nota:

In cazul in care oferta este prezentata in asociere cu mai

3.Asigurarea cu utilaje, echipamente, dotari necesare pentru realizarea contractului

Solicitat        Nesolicitat □

multi operatori economici se va prezenta formularul 5 de catre fiecare membru al asocierii.

-ofertantul va prezenta, in copie legalizata certificatul de atestare tehnica eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si poduri din Romania, valabil pentru anul in curs.

 • - Declaratie cu informatii privind asigurarea cu personal de specialitate, numărul și pregătirea cadrelor de conducere, precum și persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului conform formular 6, si care sa cuprinda personalul minim solicitat in caietul de sarcini la anexa A3 Nota:

-Se vor prezenta copii legalizate de pe diplomele de studii ce atesta specializarea personalului si atestate pentru responsabili

-se vor prezenta CV-uri pentru persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului cu semnaturi in original

-pentru personalul minim solicitat se va prezenta situatia personalului solicitat vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca

Cerinte minime obligatorii

-Declaratie privind asigurarea cu utilaje si mijloace de transport conform formular 7,din care sa reiasa ca detine necesarul minim de utilaje si mijloace de transport solicitat in anexa.A4 din caietul de sarcini

-Pentru a demonstra asigurarea cu utilaje si mijloace de transport se vor prezenta copii dupa cartile de identitate ale utilajelor si autovehiculelor, contracte sau conventii de inchiriere

 • - Ofertantul va prezenta un contract încheiat cu un laborator autorizat, minim gradul II

-Ofertantul trebuie fie sa faca dovada ca detine spatiul necesar desfasurarii activitatii situat pe raza Municipiului Oradea(contract de inchiriere,vanzare-cumparare sau alta forma de detinere),fie sa prezinte un angajament scris prin care se obliga ca in max.30 zile de la semnarea acordului cadru, isi va infiinta un punct de lucru in Oradea pentru executarea lucrarilor contractate.

3.Informații privind subcontractanții

Solicitat       Nesolicitat □

Cerință minima obligatorie

Lista cu subcontractanții, specializarea acestora+acordurile de subcontractare

( daca este cazul)

Pentru subcontractantii ce detin mai mult de 10% din valoare, se vor prezenta formularele 3 si 4 completate.

IV.5. Standarde de asigurarea

calitatii

Solicitat       Nesolicitat □

Cerință minima obligatorie

Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta implementarea sistemului de:

 • a) asigurare a calitatii, respectiv SR EN ISO 9001/2001;

 • b) mediu, respectiv SR EN ISO 14001/2005;

 • c) managementul securitatii si sanatatii in munca , OHSAS 18001:2004

IV.6. Cerinte privind conditiile de sanatate si securitate in

Cerință minima obligatorie

Declaratie pe propria raspundere privind respectarea

munca

Solicitat


legislatiei de securitate si sanatate in munca, in vigoare.


Nesolicitat □


Nota:

Neindeplinirea cerintelor minime obligatorii astfel cum au fost solicitate de autoritatea contractanta duce la excluderea ofertantului.

V. PREZENTAREA OFERTEI

V.1) Limba de redactare a ofertei

Limba română

V.2) Perioada de valabilitate a ofertei

90 de zile de la data depunerii ofertei

V.3) Garanție de participare

Solicitat               Nesolicitat □

Cuantumul garantiei de participare:848.000 RON Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare 90 zile de la data limita de depunere a ofertei , respectiv .....................inclusiv.

Modul de constituire a garantiei pentru participare: -scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante conform Formular 8, eliberata de regula de o banca din Romania , sau dupa caz de o banca din strainatate, de preferinta cu corespondent in Romania. Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o banca din strainatate va fi prezentata in original si va fi insotita de traducere legalizata si autorizata in limba romana.

Nota:

-Scrisoarea de garantie bancara sau copia acesteia va fi anexata la plicul cu oferta.

-Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției de participare vor fi respinse și returnate la deschidere.

Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare(Legea nr.346/2004 privind stimularea      infiintarii      si      dezvoltarii

intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificata si completata ulterior) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare, vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.

V.4) Documentele ofertei

Oferta va cuprinde:

 • a) documente care însoțesc oferta;

 • b) documentele de calificare;

 • c) propunerea tehnica si financiară.

Documentele de calificare sunt cele solicitate la Capitolul IV

V.5) Documentele care însoțesc oferta

Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în conformitate cu modelul anexat Formularul 1 ( care se va atasa in exteriorul ofertei)

Dovada constituirii garanției de participare

V.6) Modul de prezentare a propunerii tehnice

- Se va face dovada conformitatii propunerii de executie a lucrarilor solicitate cu cerintele prevazute in caietele de sarcini-descrierea modului de respectare a prevederilor din caietul de sarcini.

-Se va prezenta programul calitatii propus pentru lucrare, descrierea modului de executare si asigurare a calitatii lucrarilor solicitate.

-Declaratie cu informatii privind asigurarea cu personalul utilizat pentru indeplinirea contractului.

-Declaratie privind asigurarea cu utilaje si mijloace de transport ce se vor utiliza pentru indeplinirea contractului

V.7) Modul de prezentare a propunerii financiare

- Se va prezenta Formularul de oferta anexat, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Formularul de oferta va fi insotit obligatoriu de anexele B1 si B2 care vor cuprinde preturile unitare pe care operatorul economic il oferteaza pentru fiecare categorie lucrari.

Pretul din propunerea financiara se va prezenta in lei si respectiv in euro fara TVA, si va fi calculat conform anexei C formularul de calcul al pretului. Preturile unitare vor fi calculate conform listelor de cantitati din caietul de sarcini. si vor cuprinde toate informatiile privind pretul, respectiv toate resursele, taxele si impozitele,cheltuieli indirecte si profit, exclusiv TVA.

Data pentru care se va determina echivalenta euro:

-Cursul de referinta comunicat de BNR pentru data de ..............................................

V.8) Modul de prezentare a ofertei

Adresa la care se depune oferta: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA, .P-ta Unirii nr.1-3.Oradea, camera 23, parter.

Modul de prezentare: Un exemplar al ofertei în original și un exemplar al ofertei în copie, un exemplar al documentelor care o însoțesc.

Ofertantul trebuie să sigileze originalul și copia în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile „ORIGINAL” și respectiv „COPIE”.

Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia A nu se deschide înainte de data de .......... ora ........

Pe plicul exterior se va indica si licitația publică deschisă pentru care este depusă oferta:

"................................................”

Plicul exterior va conține trei plicuri interioare, unul va conține documente de calificare și eligibilitate, iar celelalte două propunerea tehnică și propunerea financiară în „ORIGINAL” și „COPIE”

Pe plicurile interioare se înscriu denumirea ofertantului și sediul legal al acestuia.

Plicul cu documentele de calificare și eligibilitate va trebui sa conțină documente solicitate la capIV-

Criterii de calificare, care vor fi prinse într-un dosar cu ș ină pentru a permite parcurgerea cu ușurință și vor avea un opis al documentelor

V.9)Data limită de depunere a ofertelor

.........................ora .......

V.10) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

-Ofertantul poate modifica sau retrage oferta până la data limită de depunere a ofertei, fără pierderea sumei constituite drept garanție de participare

-Ofertantul care își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, pierde suma constituită drept garanție de participare, aceasta fiind reținută de către autoritatea contractantă.

-Ofertele depuse la altă adresă/depuse după data/ora limită sunt declarate întârziate și vor fi respinse

V.11) Deschiderea ofertelor

Licitația publică deschisă va avea loc în data de ..................., ora , la sediul Primăriei Municipiului Oradea, sala Mica

La data ora și locul anunțat se vor prezenta membrii comisiei de evaluare și toți ofertanții sau împuterniciții acestora care fac dovada unei împuterniciri scrise, precum si o copie a actului de identitate

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE___________

VI.1) Prețul cel mai scăzut____________________

VI.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică    □

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

VII.1 Ajustarea prețului contractului

DA    NU □

Ajustarea pretului se va face la preturile unitare ofertate in propunerea financiara incepand cu al 2-lea contract subsecvent, Ajustarea preturilor unitare se va face conform indicilor statistici elaborati de Institutul National de Statistica pentru ramura constructii, respectiv constructii ingineresti.

Formula de ajustare este:

V=V(0) x C(A)

In care:

V - reprezinta valoarea ajustata a pretului unitar ofertat;

V(0) - reprezinta valoarea preturilor unitare declarate in propunerea financiara; C(A) - reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza sa fie aplicat.

VII.2. Garanția de bună execuție a

9                                                   9

contractului

DA    NU □

Cuantumul garanției de bună execuție va fi de 10% din pretul contractului subsecvent

Modul de constituire a garanție de bună execuție:

-Retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale

Sau

-Scrisoare de garantie bancara de buna executie in favoarea autoritatii contractante, conform formular.9.

Nota:

-Ofertantii tip IMM pot beneficia de reducerea garantiei de buna executie. -La prezentarea ofertei operatorul economic va opta pentru una din variante.

Modul de constituire al garantiei se va stabili de comun acord cu ofertantul castigator inainte de semnarea contractului.

Modul de restituire a garantiei de buna executie : conform art. 92,alin(2) din HG nr. 925/2006

Oradea, 26 februarie 2009.

Anexa nr.2

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.174 din 26 februarie 2009.

LISTA ANEXE

ANEXA A1- ESTIMARI ALE CANTITATILOR MINIME SI MAXIME PE DURATA ACORDULUI CADRU PENTRU LUCRARI DE REPARATII, INTRETINERE STRAZI ,PODURI

ANEXA A2-CANTITATI MAXIME PENTRU LUCRARI DE TRAFIC RUTIER PE DURATA INTRGULUI ACORD CADRU

ANEXA A 3- NECESAR MINIM DE PERSONAL

ANEXA A4 -NECESAR MINIM DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

ANEXA B 1 -LISTA CU PRETURI pentru lucrări de reparații, INTRETINERE STRAZI ,PODURI

ANEXA B2 -LiSTA CU PRETURi UNiTARE PENTRU LUCRARi DE TRAFiC RUTiER

ANEXA C -FORMULAR DE CALCUL AL PRETULUi

ANEXA A1

ESTIMARI ALE CANTITATILOR MINIME SI MAXIME PE DURATA ACORDULUI CADRU PENTRU LUCRARI DE REPARATII, INTRETINERE STRAZI, PODURI

Nr. crt .

Categoria de lucrări

UM

CANT. MIN.

CANT. MAX.

1

întreținerea si repararea imbracamintilor

rutiere prin PLOMBĂRI SI COVORAȘE

a) plombari

10MP

48.304

67.736

b) covorașe

100MP

3.224

4.512

2

Intretinerea si repararea imbracamintilor rutiere la ,, STRĂZI NEMODERNIZATE "

a)lucrari de reparatii

600mp

736

1.320

b) executie santuri

100ml

304

504

3

Refacere strat de uzura la TROTUARE -STRĂZI MODERNIZATE

100mp

320

632

4

Amenajare- TROTUARE - STRAZI NEMODERNIZATE

100mp

392

680

5

Refacere strat de uzura prin executie de COVOARE ASFALTICE

700mp

688

1.152

6

Coborari , ridicari cota camine , guri de scurgere

buc

120

200

7

Incadrarea imbracamintilorcu BORDURI

100ml

104

504

8

Lucrari de intretinere curenta PODURI, lucrari de SIGURANTA CIRCULATIEI

LEI

1.000.000

1.500.000

ANEXA A2

Cantitati maxime pentru lucrari de trafic rutier pe durata intrgului acord cadru

NR.

SIMBOL

DENUMIRE

UM

CANTITATE MAXIMA

Indicatoare de circulattie

1

DF 21 A

Demontarea indicatoarelor pentru circulația rutiera

buc.

6000

2

DF 19 A

Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera

buc.

6000

3

DZ 36 A

Confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tabla de otel de 1,5 mm, acoperite cu folie reflectorizanta - indicatoare triunghiulare

mp

1000

4

DZ 36 C

Confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tabla de otel de 1,5 mm, acoperite cu folie reflectorizanta - indicatoare dreptunghiulare sau patrate

mp

2000

5

DZ 36 E

Confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tabla de otel de 1,5 mm, acoperite cu folie reflectorizanta - indicatoare circulare sau octogonale

mp

3000

6

DZ 37 A

Confectionarea stalpilor metalici pentru indicatoare de circulatie rutiera

ml

3500

7

DF 18 A

Plantarea stalpilor pentru indicatoarele de circulatie rutiera

buc

1000

8

DF 22 A

Deplantarea stalpilor pentru indicatoarele de circulatie rutiera

buc

200

9

DF 22 B

Deplantarea stalpilor pentru semafoare

buc

50

10

DF 23 A

Plantarea stalpilor pentru semafoare

buc

50

11

DF 27 A

Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere

ora

2400

12

DG 06 B

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate

mc

100

13

CZ 0106A

Preparare beton b200 cu agregate granulatia pana 16 mm

mc

100

14

TR11AA01

C3

Incarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin aruncare rampa sau teren

to

240

15

RPCR 52

C1

Revopsirea conductelor de instalatii peste vopseaua existenta cu email pe conducte, pina la

ml

3500

60mm

16

RPCR 52

D1

Revopsirea conductelor de instalatii peste vopseaua existenta cu email pe conducte, peste la 60mm

mp

1000

17

RPCR 44

B1

Vopsit tamplarie metalica in doua straturi cu vopsea pe baza de ulei (lise, grilaje, stilpisori metalici)

mp

8000

18

DH 26 A

Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie reflectorizante

mp

1000

19

DI 19 H

Utilaje si mijloace de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor

ora

9600

20

NORMA

LOCALA

Montat stalpisori metalici de protectie din teava de otel cu diametrul 3” si inaltimea de 900

mm

buc

5000

21

NORMA LOCALA

Montat stalpisori metalici de protecție din fonta tip S718

buc

1000

22

Montat limitatoare de viteza din cauciuc 900x500x50 mm pe suprafata carosabila

ml

560

Marcaje rutiere

23

DF 17 A

Marcaje transversale si diverse executat mecanizat cu vopsea normala pe suprafete carosabile

mp

15000

24

DF 16 A si

DF 16 B

Marcaje rutiere longitudinale simple sau duble cu intreruperi sau continue executate mecanizat cu vopsea , cu microbile si fara microbile de sticla

km

300

25

DF 26 A

Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant

ml

3000

26

Marcaj rutier cu vopsea plastiruc (2 componente pasta + intaritor) cu o grosime de 1,25 mm - oferta se face la 1 mp suprafata marcata

mp

15000

27

Marcaj tactil pentru persoane cu handicap - oferta se face la 1 mp suprafata marcata

mp

300

28

DF 11 A

Stalpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Asimilat - Montat butoni retroreflectorizanti din policarbonat)

buc.

2000

29

DH 27 A

Vopsirea parapetelor din beton (Asimilat -vopsit borduri din beton)

mp

4000

întreținere semafoare

30

Intretinere semafoare si lampi cu lumina intermitenta

luna

48

ANEXA A 3

NECESAR MINIM DE PERSONAL SPECIALIZAT

Nr

crt

Specializare personal

Nr personae

1

Inginer C.F.D.P.

4 din care :

Responsabil tehnic cu executia ( RTE) - 1 ;

Responsabil AQ - 1

2

Inginer mecanic

1

3.

Electronist

2

4.

Electrician

3

5.

Asfaltatori

30

6.

zidari

5

7.

Mecanici pentru utilajele pe care le detine ofertantul

Fiecare utilaj prezentat in lista cu cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice detinute de ofertant va fi prevazut si cu mecanicul deservent

ANEXA A4

NECESAR MINIM DE UTILAJE SI MIJLOACE DE TRANSPORT PE CARE SA LE DETINA OFERTANTUL

Nr.

ctr

Utilaje si mijloace de transport pentru lucrari de reparatii

Nr. bucati

1

Repartizator finisor de asfalt cu sistem automat de control al nivelului

2

2

Buldozer

1

3

Compactor pe pneuri

2

4

Cilindru compactor vibrator

2

5

Compactor mixt (pneuri +cilinru ) vibrator

4

6

Cilindru compactor

4

7

Excavatoare

2

8

Buldoexcavator

2

9

Autobasculante

12

10

Autobetoniera

1

11

Mijloace de semnalizare

6 seturi

12

Autocisterna

1

13

Incarcator frontal

2

14

Autogreder

2

15

Autovehicule pentru transport muncitori , materiale si scule

2

16

Stropitoare emulsie

4

17

Freza de asfalt

2

18

Taietor de asfalt

2

19

Suflanta portabila

4

20

Motocompresor

1

21

Taietor de rosturi

1

22

Statie de asfalt

1

23

Placa vibratoare

3

24

Cantar electronic

1

25

Mijloc de transport dotat cu instalatie pentru lucrul la inaltime

1

26.

Masina de marcat pentru executia marcajului transversal

1

27.

Masina de marcat pentru executia marcajului longitudinal

1

28.

Mijloc de transport pentru lucrari de reparatii si intretinere drumuri

1

ANEXA B2

LISTA CU PRETURI UNITARE PENTRU LUCRARI DE TRAFIC RUTIER

NR

CR

SIMBOL

DENUMIRE

UM

CANT.

MAX.

PRET

UNITAR

VALOARE

Indicatoare de circulație

1

DF 21 A

Demontarea indicatoarelor pentru circulația rutiera

buc.

6000

2

DF 19 A

Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera

buc.

6000

3

DZ 36 A

Confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tabla de otel de 1,5 mm, acoperite cu folie reflectorizanta - indicatoare triunghiulare

mp

1000

4

DZ 36 C

Confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tabla de otel de 1,5 mm, acoperite cu folie reflectorizanta - indicatoare dreptunghiulare sau patrate

mp

2000

5

DZ 36 E

Confectionarea indicatoarelor de circulatie rutiera din tabla de otel de 1,5 mm, acoperite cu folie reflectorizanta - indicatoare circulare sau octogonale

mp

3000

6

DZ 37 A

Confectionarea stalpilor metalici pentru indicatoare de circulatie rutiera

ml

3500

7

DF 18 A

Plantarea stalpilor pentru indicatoarele de circulatie rutiera

buc

1000

8

DF 22 A

Deplantarea stalpilor pentru indicatoarele de circulatie rutiera

buc

200

9

DF 22 B

Deplantarea stalpilor pentru semafoare

buc

50

10

DF 23 A

Plantarea stalpilor pentru semafoare

buc

50

11

DF 27 A

Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere

ora

2400

12

DG 06 B

Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate

mc

100

13

CZ 0106A

Preparare beton b200 cu agregate granulatia pana 16 mm

mc

100

14

TR11AA01C3

Incarcarea materialelor grupa a-grele si marunte prin aruncare

to

240

rampa sau teren

15

RPCR 52 C1

Revopsirea conductelor de instalatii peste vopseaua existenta cu email pe conducte, pina la 60mm

ml

3500

16

RPCR 52 D1

Revopsirea conductelor de instalatii peste vopseaua existenta cu email pe conducte, peste la 60mm

mp

1000

17

RPCR 44 B1

Vopsit tamplarie metalica in doua straturi cu vopsea pe baza de ulei (lise, grilaje, stilpisori metalici)

mp

8000

18

DH 26 A

Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie reflectorizante

mp

1000

19

DI 19 H

Utilaje si mijloace de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor

ora

9600

20

NORMA

LOCALA

Montat stalpisori metalici de protectie din teava de otel cu diametrul 3” si inaltimea de 900 mm

buc

5000

21

NORMA LOCALA

Montat stalpisori metalici de protectie din fonta tip S718

buc

1000

22

Montat limitatoare de viteza din cauciuc 900x500x50 mm pe suprafata carosabila

ml

560

Marcaje rutiere

23

DF 17 A

Marcaje transversale si diverse executat mecanizat cu vopsea normala pe suprafete carosabile

mp

15000

24

DF 16 A si

DF 16 B

Marcaje rutiere longitudinale simple sau duble cu intreruperi sau continue executate mecanizat cu vopsea , cu microbile si fara microbile de sticla

km

300

25

DF 26 A

Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant

ml

3000

26

Marcaj rutier cu vopsea plastiruc (2 componente pasta + intaritor) cu o grosime de 1,25 mm -oferta se face la 1 mp suprafata marcata

mp

15000

27

Marcaj tactil pentru persoane cu handicap - oferta se face la 1 mp suprafata marcata

mp

300

28

DF 11 A

Stalpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere

buc.

2000

(Asimilat - Montat butoni retroreflectorizanti din policarbonat)

29

DH 27 A

Vopsirea parapetelor din beton (Asimilat -vopsit borduri din beton)

mp

4000

30

întreținere semafoare si lampi cu lumina intermitenta

luna

48

TOTAL VALOARE

ANEXA B1

LISTA CU PRETURI PENTRU LUCRARI DE REPARATII,

INTRETINERE STRAZI ,PODURI

Nr. crt .

Categoria de lucrări

UM

CANT. MAX.

PRET/UM

VALOARE

1

întreținerea si repararea imbracamintilor

UM

rutiere prin PLOMBĂRI SI COVORAȘE

a) plombari

10MP

67.736

- 5cm cu BA8

10mp

- 5cm cu BA16

10mp

- 5cm cu BAD25

10mp

- 7cm cu BAD25

10mp

- 5 cm cu MASE 16

10mp

b) covorașe

100MP

4.512

- 5cm cu BA16

100mp

- 5cm cu BAD25

100mp

- 5cm cu AB2

100mp

2

Intretinerea si repararea imbracamintilor rutiere la ,, STRAZI NEMODERNIZATE "

a)lucrari de reparatii

600mp

1.320

- intret . cu balast

600mp

- intret . cu p sparta

600mp

- scarif, repr ,ast balast

600mp

- scarif, repr ,ast psparta

600mp

b) executie santuri

100ml

504

3

Refacere strat de uzura la TROTUARE -str. MODERNIZATE

100mp

632

-cu BA8 -3cm

100mp

-cu placi prefabricate

100mp

4

Amenajare- TROTUARE - str. NEMODERNIZATE

100mp

680

5

Refacere strat de uzura prin executie de COVOARE ASFALTICE

700mp

1.152

- 4cm BA16

700mp

- 6cm BAD25

700mp

- 7cm AB2

700mp

6

Coborari , ridicari cota camine , guri de scurgere

buc

200

- camin

1buc

-camin / rama cu capac

1buc

-camin / rama cu capac/pl BA

1buc

- gura de scurgere

1buc

- gura de scurgere /gratar gr

1buc

7

Incadrarea imbracamintilorcu BORDURI

100ml

504

-tip 20 x25 cm

100ml

-tip 10 x15 cm

100ml

8

Lucrari de intretinere curenta PODURI, lucrari de SIGURANTA CIRCULATIEI

lei

1.500.000

TOTAL VALOARE

ANEXA C

FORMULAR DE CALCUL AL PRETULUI

Pretul din Formularul de oferta este pretul toal al propunerii financiare care se calculeaza in baza anexelor B1 si B2 in care ofertantul prezinta preturile unitare ofertate pentru toate categoriile de lucrari solicitate.

Pretul total reprezinta suma valorilor totale (fara TVA) de la anexele B1 si B2, care se calculeaza dupa cum urmeaza:

a)La anexa B1 se insumeaza valorile obtinute la pozitiile unde se dau cantitati maxime. Preturile unitare care se aplica acestor cantitati este media aritmetica a preturilor unitare ofertate pentru pozitiile de la categoria de lucrari respectiva.

b)la anexa B2 se insumeaza toate valorile obtinute pentru cantitatile date.

Preturile unitare din anexele B1 si B2 vor fi calculate conform incadrarilor pe articole din caietul de sarcini si vor cuprinde toate informatiile privind pretul, respectiv toate resursele, taxele si impozitele,cheltuieli indirecte si profit, exclusiv TVA.