Hotărârea nr. 173/2009

privind aprobarea organigramei, statului de funcþii ºi a numãrului de personal pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea prin înfiinþarea Compartimentului Management Spitale, începând cu data de 01.03.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea prin înființarea Compartimentului Management Spitale, începând cu data de 01.03.2009

Analizând raportul de specialitate nr.106.921 din 20 februarie 2009, întocmit de că tre Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea prin înființarea Compartimentului Management Spitale, începând cu data de 01.03.2009,

Văzând proiectul de hotărâre și Raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate,

Având în vedere:

  • - Hotărârea Guvernului nr.775 din 29 octombrie 1998, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza pentru personalul angajat în structurile administrației publice locale și în serviciile publice din subordinea acestora, actualizata;

  • - Ordonanța Guvernului nr.10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar, prelungit termenul de aplicare prin Ordonanța de Urgență nr. 1 din 29.01.2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar;

  • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1.508 din 19 noiembrie 2008 privind înființarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unități sanitare din municipiul Oradea abrogată de art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.716 din 30 decembrie 2008 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative din domeniul sanitar;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1.567 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, precum și a criteriilor care stau la baza acestui transfer modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.716 din 30 decembrie 2008 pentru abrogarea și modificarea unor acte normative din domeniul sanitar;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 56 din 29 ianuarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.

Ținând cont că managementul asistenței medicale acordate în unele unități sanitare cu paturi, din următoarele categorii: centre de sănătate, spitale municipale, spitale orășenești, spitale comunale și alte unități sanitare cu paturi, cu excepția celor de urgență, se transferă către autoritățile administrației publice locale.

In acest sens, Ministerul Sănătății organizează faze-pilot, desfășurate pe o perioadă de 12 luni, în vederea testării și evaluării impactului soluțiilor propuse pentru descentralizarea managementului unor unități sanitare cu paturi.

Lista unităților sanitare publice cu paturi din municipiul Oradea pentru care se transferă managementul asistenței medicale, punctul B. din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.567/2008 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.716/2008, cuprinde:

  • 1. Spitalul Clinic Municipal «Gavril Curteanu» Oradea

  • 2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie «Dr. Alexandru Nemeș-senior» Oradea

  • 3. Spitalul Clinic de Neurologie și Psihiatrie Oradea

  • 4. Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea.

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.b) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă înființarea în cadrul structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Oradea a Compartimentului Management Spitale, cu o structură de 3 funcții contractuale de execuție (Consilier, gr.prof. S IA) pe durată determinată, în perioada desfășării fazei-pilot de transfer către autoritățile administrației publice locale a managementului asistenței medicale acordate în unele unități sanitare.

Art.2 Organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Oradea se completează ca urmare a înființării compartimentului menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Organigrama, statul de funcții și numărul de personal, cu completările intervenite, sunt prezentate în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Dispozițiile prezentei hotărâri se aplică cu începere de la data de 01.03.2009.

Art.4. Regulamentul de organizare și funcționare pentru Compartimentul Management Spitale va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea în cel mult 30 de zile de la data adoptării hotărârii de înființare a Compartimentului Management Spitale.

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Biroul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.173.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

Legendă:           |_J Personal contractual


MUNICIPIUL ORADEA

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ANEXA 1

VALABIL LA 01.03.2009

Demnitari

3

Aparat propriu

T

C

338

36

302

din care funcții publice

278

34

244


DIRECȚIA

INFORMATICĂ


Direcția Juridică

T

C

E

42

4

38

din care funcții publice

42

4

38


Direcția Economică

T

C

E

129

12

117

din care funcții publice

95

12

83


Direcția Tehnică

T

C

E

52

6

46

din care funcții publice

49

6

43


Arhitect Șef

T

C

E

44

5

39

din care funcții publice

42

5

37


Direcția Dezvoltare Durabilă

T

C

E

19

4

15

din care funcții publice

5 i 2 r^~


Direcția Informatică

T

C

E

18

2

16

din care funcții publice

18 |    2   | ÎT”


T

C

E

33

2

32

din care funcții publice

26

2

24


STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.03.2009

Funcții publice - Legea 188/1999, republicată și actualizată; O.G.nr.6/2007, actualizată

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr

posturi

din care:

Conducere

Execuție

1

Secretar municipiu

1

1

2

Consilier

I

superior

1

88

28

60

3

Consilier

I

superior

2

10

10

4

Consilier

I

superior

3

1

1

5

Arhitect

I

superior

1

1

1

6

Arhitect

I

principal

1

1

1

7

Consilier

I

principal

1

34

34

8

Consilier

I

principal

2

2

2

9

Consilier

I

principal

3

7

7

10

Consilier

I

asistent

1

19

19

11

Consilier

I

asistent

2

13

13

12

Consilier

I

asistent

3

11

11

13

Consilier

I

debutant

17

17

14

Consilier juridic

I

superior

1

5

4

1

15

Consilier juridic

I

superior

2

1

1

16

Consilier juridic

I

principal

1

1

1

17

Consilier juridic

I

asistent

1

8

8

18

Consilier juridic

I

asistent

2

5

5

19

Consilier juridic

I

asistent

3

3

3

20

Auditor

I

superior

1

1

21

Auditor

I

asistent

1

1

1

22

Auditor

I

asistent

3

2

2

23

Referent de specialitate

II

superior

1

9

9

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Grad profesional

Treaptă de salarizare

Număr

posturi

din care:

Conducere

Execuție

24

Referent de specialitate

II

superior

2

1

1

25

Referent de specialitate

II

asistent

2

1

1

26

Referent

III

superior

1

28

28

27

Referent

III

superior

3

2

2

28

Referent

III

principal

1

1

1

29

Referent

III

principal

2

1

1

30

Referent

III

asistent

1

2

2

31

Referent

III

debutant

1

1

Total funcții publice

278

34

244

Nr.

crt.

Funcția publică de conducere

Număr posturi

1

Secretarul municipiului

1

2

Arhitect șef

1

3

Director executiv

5

4

Director executiv adjunct

6

5

Șef serviciu

18

6

Șef birou

3

Total funcții publice de conducere

34

Primar

Ilie Bolojan


Șef Birou Resurse Umane

Kover Ladislau Paul

STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.01.2009

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008

Nr.crt.

Funcția

Studii

Treapta

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Consilier (șef serviciu)

S

IA

1

1

2

Consilier (șef birou)

S

IA

1

1

3

Consilier

S

IA

1

7

4

Consilier

S

I

3

5

Arhitect

S

I

1

6

Inspector de specialitate

S

II

2

7

Inspector de specialitate

S

III

8

8

Inspector

M

I

1

9

Magaziner

I

11

10

Ingrijitor, portar

I

22

11

Arhivar

I

3

12

Curier

I

1

13

Șofer

2

14

Muncitor

I

1

15

Muncitor

II

1

16

Muncitor

III

1

17

Muncitor

V

1

Total funcții cu contract individual de muncă

57

2

55

Primar

Ilie Bolojan


Șef birou Kover Ladislau Paul

ANEXA 2

STAT DE FUNCȚII

f

și număr de personal al aparatului de specialitate al Primarului

la data de 01.03.2009

Funcții cu contract individual de muncă - Legea nr.154/1998, actualizată; O.G.nr.10/2008

Nr.crt.

Funcția

Studii

Treapta

Nr.posturi

Conducere

Execuție

1

Consilier (șef serviciu)

S

IA

1

1

2

Consilier (șef birou)

S

IA

1

1

3

Consilier

S

IA

1

10

4

Consilier

S

I

3

5

Arhitect

S

I

1

6

Inspector de specialitate

S

II

2

7

Inspector de specialitate

S

III

8

8

Inspector

M

I

1

9

Magaziner

I

11

10

Ingrijitor, portar

I

22

11

Arhivar

I

3

12

Curier

I

1

13

Șofer

2

14

Muncitor

I

1

15

Muncitor

II

1

16

Muncitor

III

1

17

Muncitor

V

1

Total funcții cu contract individual de muncă

60

2

58

Oradea, 26 februarie 2009