Hotărârea nr. 17/2009

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clãdiri datorate de proprietarii Asociaþiei de Proprietari; ‘’SPITALUL,, situatã în Oradea str. GHEORGHE DOJA nr.102, bl. C3.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociației de Proprietari; ‘'SPITaLuL,, situată în Oradea str. GHEORGHE DOJA nr.102, bl. C3.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 204903 din 31.12.08 prin care Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorate de proprietarii Asociației de Proprietari; ‘'SPITALUL,, situată în Oradea str. GHEORGHE DOJA nr. 102, bl. C3e construcții realizate la acoperișul imobilului amintit,

Ținând cont de prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și ale Hotărârii nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin.2 lit.b alin.4 lit.a și ale art. 45 alin.2 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, începând cu anul fiscal 2009, pe o perioada de 4 ani, dar nu mai mult de 60 % din valoarea lucrării, cu condiția achitării integrale a impozitelor datorate până la data acordării scutirii, a următorilor proprietari din str.

GHEORGH

E DOJA NR. 102 BL. C3:

Nr.crt

Nume/prenume

Nr.ap.

Rol fiscal

Suma RON

1

MARIN IOAN

1

2-001377

196,30

2

MARIN RAFAEL-ALIN

2

2-005966

170,88

3

MARIN IOAN

3

2-001377

150,83

4

JECU IOAN

4

2-001021

150,49

5

PETCA LUMINITA

5

1-001149

196,51

6

JECU IOAN

6

2-001021

130,27

7

BOSCAU SIMONA

7

2-001023

130,87

8

TASNADE VALERIU

8

2-005638

170,88

9

SEBASTIANELLI SAVERIO

9

1-007396

150,83

10

BARANY KATALIN

10

1-006357

130,87

11

AVRAM GRATIELA

11

2-004897

170,77

12

ARDELEAN SORINA

12

2-001026

131,16

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economica,

  • -  proprietarii persoane fizice prevăzute la art.1, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.17.

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”