Hotărârea nr. 169/2009

privind aprobarea contractului de comodat între Comodant Episcopia Românã Unitã cu Roma, Greco-catolicã Oradea ºi Comodatar Municipiul Oradea rezultând folosinþa gratuitã a spaþiului Liceului Teologic Greco Catolic din Oradea spre realizarea ºi finanþare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea contractului de comodat între Comodant Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică Oradea și Comodatar Municipiul Oradea rezultând folosința gratuită a spațiului Liceului Teologic Greco Catolic din Oradea spre realizarea și finanțarea obiectivului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco -Catolic Oradea" din fonduri structurale europene

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 107.395 din 24 februarie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune aprobarea semnării contractului de comodat între Comodant Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică Oradea și Comodatar Municipiul Oradea privind folosința gratuită a spațiului Liceului Teologic Greco Catolic din Oradea spre realizarea și finanțarea obiectivului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea" din fonduri structurale europene,

Deoarece condițiile de eligibilitate ale Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” elimină Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică Oradea de la obținerea acestor finanțări, semnarea unui contract de comodat cu Municipiul Oradea va oferi acestuia din urmă postura de solicitant eligibil pentru realizarea și finanțarea obiectivului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea" cu ajutorul respectivelor fonduri structurale europene, ca Unitate administrativ-teritorială (autorități ale administrației publice locale), definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare

Deoarece în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă” lansat de Uniunea Europeană, Municipiul Oradea poate depune spre finanțare proiectul obiectivului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea" în condițiile de mai sus,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 art.38, alin(1) și ale art.46 privind Administrația Publică Locală cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă conținutul contractului de comodat între Comodant Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică Oradea și Comodatar Municipiul Oradea privind folosința gratuită a spațiului Liceului Teologic Greco Catolic din Oradea spre realizarea și finanțarea obiectivului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea" din fonduri structurale europene prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Art.2. Se aprobă semnarea contractului de comodat între Comodant Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică Oradea și Comodatar Municipiul Oradea privind folosința gratuită a spațiului Liceului Teologic Greco Catolic din Oradea spre realizarea și finanțarea obiectivului „Reabilitarea Liceului Teologic Greco - Catolic Oradea" din fonduri structurale europene prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - ”Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”

Art.3. Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre contractul de comodat între Comodant Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-catolică Oradea și Comodatar Municipiul Oradea

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Juridică pentru conformitate, Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea, care este autorizată să efectueze modificările ce se impun în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

 • - Direcția Economică,

 • - Direcția Juridică,

 • - se publică în presa locală

  Oradea, 26 februarie 2009

  Nr.169.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Huszar Istvan Eric


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de votur i „pentru”


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR

  Ionel Vila


Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.169 din 26 februarie 2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ ȘI FINANȚĂRI EXTERNE

Nr._________din_____________2009

CONTRACT DE COMODAT

încheiat azi 01 martie 2009

 • I. Între:

 • 1. Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea, cu sediul în Oradea, str. Episcop Mihai Pavel, nr. 4 având cod fiscal nr. 4784083, reprezentată legal prin Episcop Virgil Bercea, în calitate de comodatant, pe de o parte;

Și

 • 2. MUNICIPIUL ORADEA cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, telefon 0259.437.000, fax 0259.437.544, având cod fiscal 4230487 Și cont bancar RO30TREZ07624510220XXXXX deschis la Trezoreria Oradea reprezentat legal prin Ilie Bolojan - primar, în calitate de comodatar, pe de altă parte;

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Comodantul dă spre folosință gratuită, comodatarului: Municipiul Oradea, spațiul situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 5, proprietatea Episcopiei Române Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea, pentru desfășurarea activității specifice a Liceului Teologic Greco Catolic din Oradea, pentru o perioada de 10 (zece) ani începând cu data 01 martie 2009 până la data de 01 martie 2019

 • III. OBLIGAȚIILE și DREPTURILE PĂRȚILOR

Obligațiile comodatarului MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, în ceea ce privește, spațiul situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 5, sunt următoarele:

 • a) să îngrijească și să conserve spațiul în bune condiții ca un bun proprietar;

 • b) să folosească spațiul conform destinației sale așa cum a fost stabilită la capitolul II;

 • c) să suporte toate cheltuielile generate de folosința spațiului, referitoare la întreținere, energie electrică și termică, apă-canal, salubrizare și orice alte cheltuieli de utilități publice determinate de folosința spațiului ;

 • d) să răspundă dacă spațiul se deterioriază din vina sa;

 • e) să folosească în mod gratuit pe o perioada de 10 (zece) ani spațiul în vederea desfășurării activității specifice;

 • f) să predea comodantului spațiul liber în bună stare, la data încetării contractului de comodat, pentru motivele aratate la cap.V din prezentul contract, pe bază de proces verbal de predare-primire.

În cazul în care nu se vor respecta obligațiile prevăzute în prezentul contract, Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea va putea solicita rezilierea contractului de comodat, fără punerea în întârziere a comodatarului și fără intervenția instanțelor de judecată.

OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE COMODANTULUI sunt:

a) de a remite spre folosință gratuită comodatarului MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piata Unirii nr. 1, în ceea ce privește imobilul situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 5, pe o perioada de 10 (zece) ani începand cu data 01 martie 2009 până la data de 01 martie 2019;

 • b) să preia spațiul la încetarea contractului;

 • c) să nu-l tulbure pe comodatar în folosința bunului ce face obiectul prezentului contract;

 • d) să asigure și să nu modifice destinația pentru care a fost dat în folosință gratuită imobilul situat la adresa de mai sus;

 • e) să execute, după perioada de expirare a garanției de execuție a lucrărilor de întreținere și reparații care se vor realiza la imobilul cu adresa de mai sus, toate acele categorii de lucrări care cad în sarcina proprietarului conform legii 10/1995 privind calitatea în construcții;

 • f) să fie de acord cu executarea acelor categorii de lucrări care vor fi stabilite prin studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție care stă la baza accesării de fonduri nerambursabile pe seama Programului Operațional Regional sau orice alte programe de finanțare elaborate conform legii;

 • g) să mențină activitatea Liceului Greco-Catolic în sfera unităților de învățământ acreditate conform Legii 84/1995 a învățământului cu modificările și completările ulterioare pe toată durata contractului de comodat;

IV. DURATA CONTRACTULUI

Durata prezentului contract de comodat este de 10 (zece) ani.

Contractul intră în vigoare la data de 01 martie 2009 și expiră la 01 martie 2019;

Durata contractului de comodat poate fi modificată prin acordul părților, pe bază de act adițional.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE COMODAT

Prezentul contract încetează de plin drept fără punerea în întârziere a comodatarului și fără a mai fi necesară intervenția instanțelor judecătorești în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii ;

 • b) la dispariția dintr-o cauză de forță majoră a spațiului dat în folosință gratuită sau în cazul imposibilității obiective a comodatarului de a-l exploata, prin renunțare;

 • c) în cazul schimbării destinației pentru care a fost atribuit spațiul situat în Oradea, str. Iuliu Maniu, nr. 5;

 • d) în cazul neexecutării de către comodatar și comodant a vreunei obligații enumerate la Cap. II si Cap. III, din prezentul contract.

 • e) în cazul în care spațiul ce face obiectul prezentului contract urmează să fie afectat unei activități de utilitate publică

 • f) cu acordul comun al părților

În temeiul acestui contract, în calitate de comodatar, Municipiul Oradea, cu sediul în P-ta Unirii nr. 1, dobândește numai dreptul de folosință gratuită asupra spațiului situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, nr. 5, pentru o perioadă de 10 (zece) ani începând cu data 01 martie 2009 până la data de 01 martie 2019.

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Oradea își păstrează calitatea de proprietar al spațiului situat în Oradea, Str. Iuliu Maniu, nr. 5.

VI. FORTA MAJORĂ

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau /și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau/și executarea obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile lucrătoare, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de trei zile lucrătoare de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

Cazul fortuit sau de forță majoră exclude răspunderea comodatarului, dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit imobilul/apartamentul conform destinației și dacă nu l-a restituit comodantului la termen.

 • VII. LITIGII

Părțile au convenit ca litigiile de orice fel privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, se vor soluționa pe cale amiabilă.

În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente.

VIII. CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

Prezentul contract de comodat s-a încheiat în 2 (două ) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

COMODANT

Episcopia Română


Unită cu Roma, Greco Catolică Oradea Reprezentată prin


EPISCOP

P.S. VIRGIL BERCEA


COMODATAR

MUNICIPIUL ORADEA

Reprezentat prin PRIMAR Ilie Bolojan