Hotărârea nr. 167/2009

privind unele mãsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare ºi modernizare Centrul de zi pentru persoane cu sclerozã multiplã”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare și modernizare Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă”

Analizând raportul de specialitate nr.107.383 din 24 februarie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune unele măsuri pentru aprobarea temei de proiectare privind „Reabilitare și modernizare Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă” din Oradea, str. Buzăului nr. 2 B;

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 -Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în această etapă intervențiile fiind necesare pentru reabilitarea și modernizarea Centrului de zi pentru persoane cu scleroză multiplă

Ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, actualizată;

Văzând dispozițiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, actualizată;

În baza art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1. Se aprobă executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Centrului de zi pentru persoane cu scleroză multiplă de pe str. Buzăului nr. 2 B din municipiul Oradea

Art.2. Se aprobă elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții cu denumirea: “Reabilitare și modernizare Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă și a contractării acestei documentații conform O.U.G. nr. 34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare conform temei de proiectare cuprinsă în anexă la prezentul raport de specialitate.

Art.3. Se aprobă suportarea contravalorii documentației tehnico-economice din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea.

Art.4 Constituie anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre tema de proiectare pentru „Reabilitare și modernizare Centrul de zi pentru persoane cu scleroză multiplă”

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe;

  • -  Direcția Economică;

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 26 februarie 2009

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Nr.167.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”