Hotărârea nr. 164/2009

privind aprobarea „Strategiei culturale a Municipiului Oradea (2009-2013)” ca strategie sectorialã pe domeniul ºi al planului de acþiune ca direcþie prioritarã

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H OT Ă R Â R E

privind aprobarea „Strategiei culturale a Municipiului Oradea (2009-2013)” ca strategie

sectorială pe domeniul și al planului de acțiune ca direcție prioritară

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 107.296 din data de24 februarie 2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune aprobarea ca strategie sectorială “Strategia culturală a Municipiului Oradea (2009-2013)”

Văzând oportunitățile deschise prin asumarea direcțiilor prioritare în domeniul cultural pentru aplicarea pe fondurile naționale și europene,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

Analizând dispozițiile art.36 alin.(2) lit.d, alin.6 lit.a pct.4 și ale art.45 alin.(2) litg.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă ”Strategia culturală a municipiului Oradea (2009-2013)„ ca strategie sectorială și document cadru în cuprinsul Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Oradea.

Art.2 Se aprobă Planul de Acțiune ca direcție prioritară în domeniul cultural

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe; Administrația Imobiliară Oradea

Direcția Economică

Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.164.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila