Hotărârea nr. 160/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare magazin LIDL tip discounter, str. Tudor Vladimirescu nr. 87 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare magazin LIDL tip discounter, str. Tudor Vladimirescu nr. 87 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 128577 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare magazin LIDL tip discounter, str. Tudor Vladimirescu nr. 87 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1020/22.02.2008, la inițiativa beneficiarei SC LIDL România SC, având ca scop determinarea condițiilor de amplasare a unui magazin de tip discounter pe vechea incintă a fostei fabrici de mobilă SC Exmob SA, situată pe străzile T.Vladimirescu-Oneștilor-C.Brâncoveanu, amplasament căruia i-a fost făcută reconversia funcțională (din zona industrială în zona de agrement, turism și zona comercială și de locuințe) prin documentația de urbanism „P.U.Z.-Centru comercial, zona T.Vladimirescu - Oneștilor - C.Brancoveanu, Oradea” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.01.2006, și respectiv integrarea zonei comerciale și de servicii, stabilind organizarea arhitectural-urbanistică a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației în zona studiată și reglementarea urbanistică a zonei.

Terenul luat în studiu este cuprins între străzile Oneștilor, T. Vladimirescu și C-tin Brâncoveanu. Perimetrul zonei cuprinde: zone de locuit cu regim mic de înălțime pe străzile C. Brâncoveanu și W.Shakespeare; zone cu locuințe colective cu regim de înălțime P+4 pe străzile Oneștilor și J.Cazaban; zona de agrement și turism, zona comercială și de locuințe în clădiri mixte în vecinătatea și perimetral străzilor T. Vladimirescu, Oneștilor si C. Brâncoveanu (SC Exmob SA); zona servicii ( SC Zagros SRL și SC Astral SRL); dotări social culturale; spații verzi; drumuri.

Fosta zonă industrială SC Exmob SA, din cauza diminuării activității industriale, a urmat un proces de defalcare și vânzare a terenului ce a necesitat o reglementare urbanistică a întregii zone pentru a preîntâmpina o împărțire haotică a ei, fiind astfel elaborată și aprobată documentația de urbanism „P.U.Z.- Centru comercial zona Tudor Vladimirescu-Onestilor- C. Brâncoveanu, Oradea” - Hotărârea Consiliului Local nr. 6/26.01.2006.

Terenul destinat realizării obiectivului, în suprafață totală de 23.458,0mp, identificat cu nr. cadastral 18625 înscris în CF nr. 90667 - Oradea, nr. cad. 18626 înscris în CF nr. 90668 - Oradea, nr. cad. 18627 înscris în CF nr. 90669 - Oradea, nr. cad. 18628 înscris în CF nr. 90670 - Oradea, nr. cad. 18629 înscris în CF nr. 90671 - Oradea, nr. cad. 18630 înscris în CF nr. 90672 - Oradea, nr. cad. 18631 înscris în CF nr. 90673 - Oradea și nr. cad. 18632 înscris în CF nr. 90674 - Oradea se află în proprietatea beneficiarei SC Lidl Romania SC.

Disfuncționalități: Întreaga zonă de 2,3458Ha nu este străbătută de străzi. Se necesită integrarea în rețeaua stradală limitrofă preluând traseul străzii C. Brâncoveanu, conform PUZ de zonă aprobat.

După realizarea noului pod peste Crișul Repede, strada Oneștilor va prelua un trafic mult mai intens și se necesită lățirea carosabilului la 4 benzi de circulație.

In prezent circulația carosabilă în zonă se face pe străzile limitrofe modernizate și în curs de modernizare: T. Vladimirescu, Oneștilor, W. Shakespeare si C. Brâncoveanu.

Echiparea edilitară a terenului: în zonă se găsesc rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială, rețele termice, telefonie și rețele electrice.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare magazin LIDL tip discounter, str. Tudor Vladimirescu nr. 87

 • - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -   amplasarea unui magazin LIDL tip discounter în regim de înălțime Parter cu parcări aferente funcțiunii, în incintă;

 • -   asigurarea acceselor obligatorii la amplasament, prelungindu-se strada C-tin Brâncoveanu (la profil transversal de 12,0m) până în strada Oneștilor prin traversarea fostei incinte SC Exmob SA și legarea acesteia de strada Oneștilor în dreptul intersecției cu str. J. Cazaban. In vederea fluidizării circulației în zona intersecției străzilor Oneștilor - Lăpușului - T. Vladimirescu s-a propus realizarea unei girații;

Amplasarea magazinului se va realiza conform planșei 05.U - Reglementări :

 • -   retras la 18,80m de la aliniamentul străzii T. Vladimirescu (lărgita la profil de 12,0m) și retrasă la 4,0m față de mejdia dreapta;

 • -   înălțime maximă admisă la strada pentru construcțiile noi este de 18-25m;

 • -  POT max. = 70%, CUT comercial max. = 6;

 • -   se vor amenaja 111 locuri de parcare în incintă;

Pentru asigurarea acceselor obligatorii s-a propus prelungirea străzii C-tin Brâncoveanu până în strada Oneștilor prin traversarea fostei incinte SC Exmob SA;

 • -   Strada propusă în prelungirea străzii C. Brâncoveanu va avea profil transversal de 12,0m, se va lega de strada Oneștilor în dreptul intersecției cu str. J. Cazaban și se va constitui din terenul identificat cu nr. cad. 18626 înscris în CF nr. 90668 -Oradea și respectiv terenul identificat cu nr. cad. 18627 înscris în CF nr. 90669 - Oradea, aflate în proprietatea beneficiarei SC Lidl România SC, ca teren intravilan;

In vederea fluidizării circulației în zona intersecției străzilor Oneștilor - Lăpușului - T. Vladimirescu se va realiza o girație;

 • -   In vederea realizării girației se va lărgi intersecția străzilor Oneștilor - T. Vladimirescu. Lărgirea intersecției se va constitui, pe partea SC LIDL România SC, din terenul identificat cu nr. cad. 18632 înscris în CF nr. 90674 - Oradea, aflate în proprietatea beneficiarei SC Lidl România SC, ca teren intravilan;

Terenurile rezervate extinderii străzilor și realizării girației (identificate cu nr. cad. 18626, 18627 și 18632) se vor ceda domeniului public conform prevederilor din PUD, planșa 03.U-Circulația Terenurilor, și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1648/16.12.2008;

In urma acceptării donațiilor și trecerii terenurilor în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară terenul având destinația de drum public în proprietatea municipiului Oradea;

Echiparea tehnico-edilitară: pentru realizarea obiectivelor de investiții se vor face racorduri la rețelele existente și extinderea rețelelor menajere și pluviale pe strada nou creată.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC LIDL Romania SC, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.160.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila