Hotărârea nr. 158/2009

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã familialã D+P+M, str. Rãspântiilor f.n., nr. cad. 19656 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casa familiala D+P+M, str. Raspantiilor f.n., nr. cad. 19656 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203362 din data de 23.02.2009, întocmit de către

Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal - Construire casa familiala D+P+M, str. Raspantiilor f.n., nr. cad. 19656 - Oradea,

Având în vedere documentația depusa cu nr. de înregistrare 203362/15.12.2008, de catre d-na Fulop Alexandrina Maria intocmita de catre arh. SC Armonis Comtur SRL - arh. Dorin Letea,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 1841/16.12.2008 al Comisiei Municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acorda avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire casă familială D+P+M, str. Răspântiilor f.n., nr. cad. 19656 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 1841/16.12.2008:

 • - Zona reglementată prin PUZ: terenurile situate pe ambele fronturi ale străzii Răspântiilor, de la strada Colinelor până la strada Primăverii;

 • - Categoria funcțională solicitată:: se propune amplasarea pe terenul identificat cu nr. cadastral 19656 a unei case familiale pentru parcela cu front stradal de minim 8,0m;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -  regim maxim de înălțime propus: D+P+M;

 • -   front stradal: minim 8,0m;

 • -   retrageri laterale: 0 sau 15% din lățimea frontului stradal al parcelei;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se va obține acordul legalizat notarial al vecinilor direct afectați;

 • -   se va întocmi Studiu de risc,

 • -   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  Pentru locuințe familiale: POT maxim = 50%-35%, CUT maxim = 0,50+0,10.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Fulop Alexandrina Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  CONTRASEMNEAZĂ

  SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.158.

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru