Hotărârea nr. 157/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasarea a douã case familiale D+P+M cu garaje P aferente, str. Izvorului nr. 95 C si 95 D, nr. cad. 19775 si 19786 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasarea a două case familiale D+P+M cu garaje P aferente,

str. Izvorului nr. 95 C si 95 D, nr. cad. 19775 si 19786 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 101364 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasarea a două case familiale D+P+M cu garaje P aferente, str. Izvorului nr.95C și 95D, nr. cad. 19775 si 19786 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor dl. Marian Petru și Marian Elisabeta și Borbely Andrei în baza certificatelor de urbanism nr. 3135/25.07.2008 și nr. 4023/22.11.2007 - prelungit, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare și conformare a două case familiale cu garaje aferente pe terenurile identificate cu nr. cad. 19775 și 19786 situate la str. Izvorului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire, delimitat la nord, est și sud de terenuri proprietate privată iar la est de strada Izvorului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a reglementează funcțiunea de locuire destinată locuințelor unifamiliale izolate. Terenul în suprafață de 2.371,0mp identificat cu nr. cadastral 19775 înscris în C.F. nr.93290-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Borbely Andrei și Borbely Iuliana și nr. cadastral 19786 înscris în C.F. nr.93288-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Marian Petru și Marian Elisabeta, ca teren intravilan. Circulația în zonă se face pe strada Izvorului.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și de energie electrică .

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasarea a două case familiale D+P+M cu garaje P aferente, str. Izvorului nr.95C si 95D, nr. cad. 19775 si 19786 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre :

 • -   construire două case familiale, în regim de înălțime D+P+M, cu două garaje aferente, în regim de înălțime P;

 • -    accesul se va realiza din str. Izvorului;

 • -   amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 04/U-Reglementări aferentă PUD:

 • -    limita de implantare a gardului: 6,0m din ax str. Izvorului;

 • -    limita de implantare a caselor: 36,0m de la aliniamentul străzii Izvorului;

 • -   casele se vor amplasa pe mejdie, cu retrageri laterale de 2,91m față de mejdia de la limita nordică (nr.cad. 3803) și respectiv 2,30m față de mejdia de la limita sudică (nr. cad. 11356);

 • -   garajele se vor amplasa la aliniamentul străzii Izvorului, alipite pe mejdie;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   POT = 14,0% si CUT = 0,30;

 • -   Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin puț forat, canalizarea prin rezervor vidanjabil, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, dl. Marian Petru și Marian Elisabeta și Borbely Andrei, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.157.                                                                         SECRETAR

Hotărârea a fo st adoptată cu: unanimitate de votur i „pen tru”


Ionel Vila