Hotărârea nr. 156/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã S+P+M, str. Gh. Doja nr.137, nr. cad. 3484- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M, str. Gh. Doja nr.137, nr. cad. 3484-Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 190643 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M, str. Gh. Doja nr.137, nr. cad. 3484- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1235/11.03.2008, la solicitarea beneficiarilor Indrie George și Andreea în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul cu nr. cadastral 3484, situat pe str. Gh. Doja la nr.137, rezolvarea circulației juridice a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Zona studiată se află în intravilanul municipiului Oradea, în partea de nord, în zona de dealuri. Zona luată în studiu este situată pe str. Gh. Doja, în zona de locuințe nou construite în ultimii 10 ani. Terenurile sunt proprietate particulară. Zona făcând parte din zona colinară a municipiului Oradea cu terenuri potențial alunecătoare, prin studiul geotehnic s-au impus condiții de fundare care să asigure stabilitatea versantului.

Terenul care face obiectul studiului este parcela identificată cu nr. cad. 3484 în suprafață de 792,0mp , înscris în C.F. NDF nr. 2289 - Oradea, se află în proprietatea beneficiarilor.

Construcțiile existente sunt exclusiv locuințe, în general cu regim mic de înălțime, recomandate prin studiul geotehnic. In prezent terenul este liber de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială de tip R1a destinată locuințelor izolate unifamiliale.

Circulația carosabilă se desfășoară pe strada Gh. Doja .

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele electrice, cu posibilitate de branșare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare din zonă.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială S+P+M, str. Gh. Doja nr.137, nr. cad. 3484-

Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice , conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime propus D+P+M;

  • -   regimul de aliniere față de stradă va respecta prevederile din planșa U/3- Reglementări :

  • - limita de implantare gard: minim 6,0m din axul străzii Gh. Doja;

  • - limita de implantare: minim 6,0m dr la limita trotuarului străzii Gh. Doja;

  • - retragerile laterale propuse: minim 0,60m pe fiecare latură;

  • - retragere spate: minim 9,0m;

  • -  POT propus = 30,0% si CUT propus = 0,50;

  • -   asigurarea utilităților, se va realiza prin racordarea la rețelele existente pe strada Gh. Doja .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Indrie George și Andreea, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.156


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Ionel Vila