Hotărârea nr. 155/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Modificare regim de înãlþime pentru complex hotelier str. Aleea ªtrandului nr. 2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare regim de înălțime pentru complex hotelier str. Aleea Ștrandului nr. 2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 184110 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modificare regim de înălțime pentru complex hotelier - str. Aleea Ștrandului nr. 2 -Oradea, la solicitarea societății SC Calipso SA reprezentată de dl. Jecu Ioan, având ca obiect modificarea reglementărilor Planului Urbanistic de Detaliu “Complex hotelier - str. Aleea Ștrandului, Oradea”, elaborat pentru terenul situat în partea de sud

 • - est a Parcului I.C. Brătianu și în vecinătatea Ștrandului municipal, pe malul drept al Crișului Repede și aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 494/2006, constând în: menținerea pe amplasament a funcțiunilor aprobate în PUD-ul inițial servicii și agrement; modificarea regimului de înălțime pentru corpul de cazare; modificarea indicilor de ocupare a terenului POT, CUT.,

Terenul necesar realizării obiectivului în suprafață de 2.989mp, identificat cu nr. cadastral 4259 înscris în CFN 2993-Oradea se află în proprietatea SC Calipso SA iar terenurile identificate cu nr. cad.10637 înscris în CF nr. 93807-Oradea se află în proprietatea municipiului Oradea, cu drept de folosință în favoarea SC Calipso SA (cu titlu de concesiune conform inch.nr. 68784/2008), nr. cad.9196/2 înscris în CF nr. 11626-Oradea se află în proprietatea municipiului Oradea, cu drept de folosință în favoarea SC Calipso SA (cu titlu de concesiune conform inch. nr. 68787/2008) și nr. cad. 10636 destinate amenajării locurilor de parcare aferente funcțiunii, ce se află în proprietatea municipiului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Modificare regim de înălțime pentru complex hotelier - str. Aleea Ștrandului nr. 2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    menținerea funcțiunilor inițiale, se va modifica regimul de înălțime, față de cel aprobat, rezultat din destinația clădirilor și necesitățile funcționale, după cum urmează:

 • -   corp de cazare cu regim de înălțime maxim S+P+8;

 • -   restaurant si anexe, baza de tratament, sala de conferințe, zona wellness și piscina cu regim de înălțime S+P+1E, parțial ieșit din conturul corpului de cazare S+P+8;

 • -   terase acoperite și neacoperite.

 • -   în vederea realizării continuității zonei de promenadă propusă și aprobată în consiliul local pe tronsonul “Sera de flori” și “Podul C.F.”, în cadrul proiectului Amenajare peisageră - mal drept Crișul Repede, se propune retragerea obiectivului inclusiv a terasei în consola, la 3m de la limita de proprietate spre Criș, pentru a degaja malul și spațiul de promenade;

 • -    accesul auto și pietonal pe terenul studiat se va face din strada Aleea Ștrandului;

 • -   amenajarea locurilor de parcare aferente complexului hotelier: se vor amenaja 38 de locuri de parcare la nivelul solului;

 • -   se va crea o legătura între parcarea adiacentă Aleii Ștrandului și malul Crișului Repede și accesul la hotel, printr-o bretea carosabilă;

 • -   POT propus = 50,44%, CUT propus = 3,31;

 • -   Echiparea edilitară se propune integrarea rețelelor noi în sistemul existent.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC Calipso SA, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric Oradea, 26 februarie 2009                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.155                                                                                   SECRETAR

Ionel Vila