Hotărârea nr. 154/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare trei case familiale S+P+M, str. Cireºilor f.n., nr. cad. 19216, 19218, 19220 ºi 19221 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare trei case familiale S+P+M, str. Cireșilor f.n., nr. cad. 19216, 19218, 19220 și 19221 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 135487 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare trei case familiale S+P+M, str. Cireșilor f.n., nr. cad. 19216, 19218, 19220 și 19221 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Tomuța Gheorghe, Tomuța loan și Tomuța Maria, Popa Gligore și soția Maria, în baza certificatului de urbanism nr. 1862/29.04.2008, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a trei case de locuit familiale în zona străzii Cireșilor și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață totală de 2674,0 mp, s-a identificat cu nr. cadastral 19218 înscris în C.F. nr. 150074-Oradea (provenit din conversia CF nr. 92742) și se află în proprietatea beneficiarilor Popa Gligore și soția Maria, nr. cadastral 19220 înscris în C.F. nr. 150079-Oradea (provenit din conversia CF nr. 92740) și se află în proprietatea beneficiarilor Tomuța Gheorghe, Tomuța Ioan și Tomuța Maria, ca teren intravilan, și respectiv nr. cadastral 19216 înscris în C.F. nr. 150109-Oradea (provenit din conversia CF nr. 92758) și se află în proprietatea beneficiarilor Tomuța Gheorghe, Tomuța Ioan și Tomuța Maria, Popa Gligore și soția Maria, ca alee carosabilă privată și nr. cadastral 19221 înscris în C.F. nr. 150097-Oradea (provenit din conversia CF nr. 92741) și se află în proprietatea beneficiarilor Tomuța Gheorghe, Tomuța Ioan și Tomuța Maria, ca alee carosabilă privată.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zona de dealuri, în partea de nord a municipiului Oradea, pe strada Cireșilor, într-o zonă construită cu case cu regim mic de înălțime.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate. Circulația în zonă se desfășoară pe strada Cireșilor.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă nu există rețea de alimentare cu apă și canalizare, există doar rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare trei case familiale S+P+M, str. Cireșilor f.n., nr. cad. 19216, 19218, 19220 și 19221 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -    Se propune construirea a trei case familiale în regim de înălțime propus S+P+M;

 • -    amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa 4/A-Reglementări :

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Cireșilor;

 • -    limita de implantare a construcțiilor: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Cireșilor;

 • -    pe parcela de la frontul străzii Cireșilor (nr. cad. 19218) se va amplasa o construcție retrasă la minim 1,90m față de mejdii;

 • -    pe parcela din frontul II al străzii Cireșilor (nr. cad. 19220) se vor amplasa două construcții retrase la: minim 1,90m față de mejdia cu nr. cad. 19218, minim 4,0m față de mejdia stânga (nr.cad. 6627), minim 6,0m față de mejdia dreapta (nr.cad. 11829) și respectiv minim 1,90m față de mejdia posterioară (nr.cad. 15946);

 • -    se vor amenaja locuri de parcare în interiorul parcelei: min. 1 loc de parcare/unitate de locuit sau garaj încorporat în clădire;

 • -   POT maxim propus = 35 % si CUT maxim propus = 0,60;

 • -    accesul la parcela se va realiza din strada Cireșilor pe un drum privat (nr. cad. 19216 si 19221) cu profil transversal de 4,00m, prevăzut

cu zonă de întoarcere;

 • -    nu se modifică prospectul actual al străzii Cireșilor, aceasta fiind reglementată la profil de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform extraselor CF nr. 92759-Oradea și nr. 92743-Oradea aferente nr. cad. 19217 și respectiv 19219.

 • -    asigurarea utilităților: prin puț forat pentru alimentare cu apă rezervor vidanjabil pentru canalizare și alimentarea cu energie electrică prin racordarea la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Tomuța Gheorghe, Tomuța Ioan și Tomuța Maria, Popa Gligore și soția Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric


  Oradea, 26 februarie, 2009

  Nr.154


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila