Hotărârea nr. 153/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã P+M, strada Cãpºunilor f.n. nr. cad. 8883/2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Căpșunilor f.n. nr. cad. 8883/2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 193270 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Căpșunilor f.n. nr.cad. 8883/2 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Rogojan Leonard și Claudia, în baza certificatului de urbanism nr. 1967/07.05.2008 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case de locuit pe strada Căpșunilor și reglementarea acceselor în vederea stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață de 474,0mp identificat cu nr. cadastral 8883/2 înscris în C.F. nr. 7337-Oradea se află în proprietatea beneficiarilor Rogojan Leonard și Claudia, ca teren intravilan.

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în Cartierul Episcopia Bihor, într-o zonă construită cu case cu regim mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi. Accesul în zonă se face din str. M. Corvin, str. Crângului și str. Căpșunilor.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R2, zonă destinată locuințelor izolate în regim mic de înălțime.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică, rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările uloterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială P+M, strada Căpșunilor f.n. nr. cad. 8883/2 -Oradea, în vederea asigurării accesibilității la parcela destinată locuirii, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune amplasarea pe un teren a unei construcții (locuință familială) în regim de înălțime propus P+M;

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 2- Reglementări :

 • -    limita implantare gard: minim 6,0m din axul străzii Căpșunilor;

 • -    limita de implantare: minim 13,0m din axul străzii Căpșunilor;

 • -    retrageri laterale: minim 2,40m pe fiecare latură;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   POT maxim propus = 35 % , CUT maxim propus = 0,50;

 • -    accesul la parcele se va realiza din str. Căpșunilor.

 • -   Echiparea tehnico-edilitară: într-o primă fază alimentarea cu apă se va realiza prin puțuri forate, canalizarea prin rezervoare vidanjabile, iar alimentarea cu energie electrică prin intermediul posturilor trafo care urmează să se instaleze în

  zonă.


Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Rogojan Leonard și Claudia, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.153

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila