Hotărârea nr. 152/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþã familialã D+P+M, str. L. Bleriot nr. 27, nr. cad. 20106 ºi nr. topo 6218/49 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială D+P+M, str. L. Bleriot nr. 27,

nr. cad. 20106 și nr. topo 6218/49 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203246 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială D+P+M, str. L. Bleriot nr. 27, nr. cad. 20106 și nr. topo 6218/49 -Oradea, elaborat la comanda beneficiarilor Goina Dorin și soția Maria, în baza certificatului de urbanism nr. 4593/09.12.2008, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei locuințe, rezolvarea circulației carosabile, circulația juridică a terenurilor și echiparea edilitară, în vecinătatea străzii L. Bleriot.

Terenul destinat amplasării obiectivului în suprafață totală de 1673,0mp s-a identificat cu nr. cadastral 20106 înscris în C.F. nr. 93882-Oradea și se află în proprietatea beneficiarilor Goina Dorin și soția Maria, ca teren intravilan, și respectiv nr. topo 6218/49 înscris în C.F. nr. 74840-Oradea și se află în proprietatea beneficiarilor Goina Dorin și soția Maria, ca alee carosabilă privată.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității Oradea, în zona de dealuri, în partea de nord a municipiului Oradea, în zona străzii Bleriot, în prelungirea acesteia, cu acces pe aleea carosabilă privată de acces (nr. topo 6218/49 - drum).

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a, destinată locuințelor izolate, unifamiliale.

Din punct de vedere al echipării edilitare, în zonă există rețea de alimentare cu apă și canalizare si rețea de alimentare cu energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință familială D+P+M, str. L. Bleriot nr. 27, nr. cad. 20106 și nr. topo 6218/49 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune construirea unei case familiale în regim de înălțime propus D+P+M;

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 03/A-Reglementări :

 • - limita de implantare gard: minim 4,0m din axul drum privat (nr. topo 6218/49);

 • - limita de implantare a construcției: minim 9,73m din axul drum privat (nr. topo 6218/49);

 • - retrageri laterale: minim 2,0m față de mejdia stânga, 3,78m față de mejdia dreapta și minim 7,0m față de mejdia posterioară;

 • -   se va amenaja min. 1 loc de parcare/unitate de locuit sau garaj încorporat în clădire;

 • -   POT maxim propus = 35 % , CUT maxim propus = 0,85;

 • -    accesul la parcela se va realiza din strada Bleriot pe un drum privat (nr. topo 6218/49) cu profil transversal de 8,0m;

 • -    nu se modifică prospectul actual al străzii Bleriot;

 • -    dotările cu utilități a viitoarei construcții presupune racordarea acesteia la rețelele existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Goina Dorin și soția Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

Oradea, 26 februarie 2009                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.152                                                                                   SECRETAR

Ionel Vila