Hotărârea nr. 151/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuinþã, str. V.P. Filatov nr 11, nr. cad. 5903/2 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință, str. V.P. Filatov nr 11, nr. cad. 5903/2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 101499 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuință, str. V.P. Filatov nr 11, nr. cad. 5903/2 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Kiraly Csaba Zoltan, în baza certificatului de urbanism nr. 4605/10.12.2008, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei case de tip familial, pe str. Filatov nr.11, reglementarea accesului la parcelă, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară.

Terenul studiat în suprafața totală de 360,0 mp identificat cu numărul cadastral 5903/2 a fost dezmembrat în două parcele identificate cu nr. cad. 20721, în suprafață de 327,0 mp, înscris în C.F. nr. 94838-Oradea, respectiv nr. cad. 20722, în suprafață de 33,0 mp, înscris în CF nr. 94839 - Oradea, ambele în proprietatea lui Kiraly Csaba și Bancsi Aniko Reka.

Zona luată în studiu se situează în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în Cartierul Episcopia Bihor, într-o zonă construită cu case cu regim de mic de înălțime P, P+1, grădini și livezi.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1b, zona destinată locuințelor unifamiliale izolate. Accesul în zonă se face din str. M. Corvin și str. V.P.Filatov.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică dar nu beneficiază de rețea de alimentare cu apă, iar canalizarea este realizată în sistem individual.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Amplasare locuință, str. V.P.Filatov nr 11, nr. cad. 5903/2 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte din hotărâre: Amplasarea construcției: se va face pe parcela identificată cu nr. cad. 20721înscrisă în CF nr. 94838- Oradea în proprietatea lui Kiraly Csaba și Bancsi Aniko Reka

 • -    regimul de înălțime: P+M;

 • -    destinația construcției : locuință familială

 • -    limita de implantare a construcției: 7,0 m din axul străzii Filatov;

 • -    retrageri laterale: min.9,0 m față de mejdia stânga, respectiv min. 4,5 m față de mejdia dreapta;

 • -    retragere spate: min. 0,5 m condiționat de acordul vecinilor de mejdie;

 • -    amenajarea a min. un loc de parcare în interiorul parcelei sau garaj încorporat în clădire;

 • -   indici de utilizare a terenului : POT max - 30% CUT max. - 0,6;

Organizarea circulației: circulația se va desfășura pe strada V.P. Filatov cu profil transversal de 12,00 m;

Conform planșei 5/U - Circulația terenurilor, extinderea și modernizarea străzii V.P.Filatov la lățimea de 12,0m (adică 6,0 m din axul străzii Filatov pe partea beneficiarului)se va constitui din:

 • -  actuala stradă V.P. Filatov;

 • -  parcela cu nr. cad. 20722 cu suprafața de 33,0mp, înscrisă în CF NDF 94839 - Oradea în favoarea beneficiarilor Kiraly Csaba și soția Bacsi Aniko Reka;

 • -   terenul destinat extinderii străzii se va ceda domeniului public al municipiului Oradea și se va înregistra la Cartea Funciară ca având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea.

Asigurarea utilităților : alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racord la rețeaua electrică din zonă. Până la extinderea rețelei orășenești de alimentare cu apă și canalizare alimentarea cu apă se va asigura din puț forat, iar evacuarea apelor menajere se va face în rezervor vidanjabil

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, Kiraly Csaba Zoltan, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 26 februarie 2009

Nr.151

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR Ionel Vila