Hotărârea nr. 15/2009

Privind acceptarea donaþiei din partea METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, SC REAL – HYPERMARKET ROMANIA SRL ºi METRO AG- Reprezentanþa în România

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acceptarea donației din partea METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, SC REAL - HYPERMARKET ROMANIA SRL și METRO AG- Reprezentanța în România

Analizând Raportul de Specialitate nr.204148/18 dec.2008 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local Oradea acceptarea donației din partea METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, SC REAL - HYPERMARKET ROMANIA SRL și METRO AG - Reprezentanța în România, în valoare de 32.055,03 lei (TVA inclus), constând în aparate de joacă pentru reamenajarea locului de joacă din parcul Onisifor Ghibu din Oradea,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.c); art.45 alin.2 lit.c) și art.121 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se acceptă donația din partea METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, SC REAL - HYPERMARKET ROMANIA SRL și METRO AG - Reprezentanța în România, în valoare de 32.055,03 lei (TVA inclus), constând în aparatele de joacă menționate anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Aparatele menționate la alin.1 vor fi utilizate pentru reamenajarea locului de joacă din parcul Onisifor Ghibu din Oradea.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Direcția Tehnică

  • - METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL, prin grija Direcției Economice,

  • - SC REAL - HYPERMARKET ROMANIA SRL, prin grija Direcției Economice,

  • - METRO AG- Reprezentanța în România, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.15.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila

APARATE DE JOACA - PARC ONISIFOR GHIBU

Nr.crt.

Denumire produs

UM

Cantitate

Preț unitar lei

Valoare lei

1.

Eurohinta

buc

2

1.394

2.788

2.

Eurobalansoar

buc

1

1.296

1.296

3.

Euroleagan

buc

1

1.737

1.737

4.

Carusel

buc

1

3.869

3.869

5.

Ansamblu joaca

buc

1

17.247

17.247

Total fără TVA

26.937

TVA

5.118,03

Total cu TVA

32.055,03

Oradea, 29 ianuarie 2009.