Hotărârea nr. 149/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Amenajare clinicã dentarã ºi extindere locuinþã S+P+E+M, str. Iuliu Maniu nr.18 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Amenajare clinică dentară și extindere locuință S+P+E+M, str. luliu Maniu nr.18 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 101517 din data de 23.02.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare clinica dentara si extindere locuință S+P+E+M, str. luliu Maniu nr.18 - Oradea, elaborat la inițiativa SC EUROMEDICA SRL, reprezentată de Susu Catalin - Bogdan-Mihail în scopul determinării condițiilor de extindere a unei construcții existente în vederea amenajării unei clinici dentare și a unei locuințe în imobilul situat pe str. luliu Maniu nr. 18, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare a obiectivelor propuse.

Amplasamentul studiat se află în zona centrală a municipiului, zona istorică ce cuprinde edificii care fac parte din zestrea arhitectonică a municipiului: catedrala greco-catolică Sfântul Nicolae, aparținând stilului baroc și liceul greco-catolic, aparținând stilului Neoromânesc. In apropierea imobilului studiat se află clădiri de cult, de învățământ și locuințe în regim de înălțime S+P până la S+P+1,2E(M).

In prezent pe amplasamentul studiat există o construcție cu destinația locuință colectivă, în regim de înălțime S+P compusă din trei apartamente toate având acces comun din str. Iuliu Maniu.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională C5b - zonă destinată birourilor, hotelurilor de 3 și 5 stele, galeriilor comerciale și locuințelor în clădiri mixte.

Circulația pietonală și auto în zonă se desfășoară pe str. Iului Maniu, importanta arteră de circulație a municipiului Oradea care asigură legătura amplasamentului studiat atât cu Piața Unirii cât și cu B-dul Decebal.

Imobilul situat în str. Iuliu Maniu 18 este identificat cu nr. topo 2302/1, are o suprafață totală de 582 mp și este înscris în CF colectiv 15419 - Oradea. Apartamentul 1a al imobilului este identificat cu nr. topo 2302/1/a, are o suprafață de 173 mp fiind compus din două camere, sufragerie, bucătărie, antreu, coridor, WC , pod și pivniță de sub apartament și curte comună. Potrivit extras CF 78687 -Oradea apartamentul 1a (nr. topo 2302/1/1a) se află în proprietatea SC EUROMEDICA SRL.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețelele de alimentare cu apă și canalizare rețea electrică, telefonie și termoficare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare clinică dentară și extindere locuință S+P+E+M, str. Iuliu Maniu nr.18 -Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -    Extinderea, etajarea și mansardarea apartamentului 1a(nr. topo 2302/1/1a) și schimbarea destinației clădirii în clinică dentară și locuință.

  • -   Regim de înălțime S+P+E+M

  • -    Subsolul, parterul și etajul vor avea destinația de clinică dentară cu acces din stradă exceptând accesul pentru handicapați, rampa pentru aceștia realizându-se în curtea beneficiarului.

  • -   Mansarda se va amenaja ca locuință cu acces prin gangul comun și curtea separată, dezmembrată;

  • -   Indicii de utilizare a terenului POT maxim = 80%, CUT maxim = 3,1.

  • -    Spațiul de parcare aferent funcțiunii propuse se va asigura prin închirierea a două locuri de parcare din spațiul de parcare amenajat pe str. Iuliu Maniu, în zona imobilului studiat;

  • -    Asigurarea utilităților se va realiza racordarea la rețelele edilitare existente în zonă: alimentare cu energie electrică, termică apă și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC EUROMEDICA SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Huszar Istvan Eric

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 26 februarie 2009

Nr.149

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate de voturi „pentru”